Overzicht

Certificering & EVC in vogelvlucht

Het Certificaat ‘Competent docent NT2'

Sinds 2006 is het mogelijk om het Certificaat ´Competent docent NT2´ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2, heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding, kunnen docenten hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze een competent NT2-docent zijn. Zij ontvangen dan het certificaat Competent NT2-docent.
De BVNT2 heeft het profiel Competent NT2-docent laten ontwikkelen t.b.v. de NT2-lerarenopleidingen en t.b.v. de assessment-procedure voor ervaren NT2-docenten. De assessmentprocedure leidt tot het BVNT2-Certificaat. De NT2-lerarenopleidingen reiken zelf docentendiploma’s uit.
De EVC-procedure was vooral nodig omdat er veel bekwame NT2-docenten waren die al tientallen jaren les gaven en nascholing & training gevolgd hadden en die opgebouwde vakbekwaamheid niet konden aantonen.
De lerarenopleidingen zijn er voor onderwijsgevenden die nieuw zijn in het vak of pas een paar jaar les geven. Deze groepen zijn niet op hun plaats in de EVC-procedure en zullen ook weinig kans maken het assessment met succes af te ronden. 
Inmiddels zijn er ruim 400 docenten opgenomen in het register van BVNT2-gecertificeerde docenten. En er komen er steeds meer. De vraag naar docenten met het certificaat van de BVNT2 neemt ook erg toe. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit. Het civiele effect is groot. De BVNT overweegt om ook een lijst van in NT2-lerarenopleidingen opgeleide docenten.


Wat houdt de EVC-procedure en het assessment in?

 1. U bouwt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, het Portfolio zelf, de Handleiding bij het portfolio en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten onder aan de pagina.
 2. U kunt dit individueel doen of met collega’s. De BVNT2 organiseert regelmatig een traject waarin u samen met collega´s en onder begeleiding van een gecertificeerde docent kunt werken aan uw portfolio. Zie hiervoor de knop certificering/financiële steun. 
 3. U meldt u zich aan bij een van de opleidingsinstituten voor een assessment. U geeft aan op welke datum u het assessment zou willen doen. Zie de knop certificering/betrokken opleidingen. 
 4. U stelt uw portfolio samen en u stuurt dat in tweevoud naar de assessor. De assessor bekijkt uw portfolio, neemt contact met u op om eventuele hiaten aan te laten vullen en maakt met u een afspraak voor het assessment. 
 5. Uw portfolio wordt vervolgens door een 1e assessor en een veld-assessor bestudeerd. 
 6. U doet vervolgens het assessment. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de 1e assessor en de veld-assessor waarin met u uw portfolio wordt besproken en uw competenties worden beoordeeld. 
 7. Na afloop wordt met u kort gereflecteerd op het assessment. De officiële uitslag en een verslag van de bespreking ontvangt u maximaal twee weken later. Bij een positieve beoordeling ontvangt u dan tevens het Certificaat Competent Docent NT2.
 8. Uw gegevens komen in het register en (als u dat wilt) komen uw naam en mailadres op de website van de BVNT2 (zie certificering/register) 
 9. De instituten die het assessment afnemen rekenen dezelfde prijs; op dit moment kost een assessment 850 euro. De BVNT2 heeft een aantrekkelijke subsidieregeling. Zie de knop certificering/financiële steun. 


Vragen?

Zie hieronder.
Ook kunt u een mail sturen naar bestuur@bvnt2.org

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord over certificering als competent NT2-docent via een assessment
voor herziene website BVNT2 –  januari 2014
 
 
Vragen
 1. Ik ben een ervaren NT2-docent en ik ben daarom geïnteresseerd in certificering van NT2-docenten via een assessment, waar kan ik me verder oriënteren?
 2. Ik wil voor mijn individuele situatie specifieke informatie, bij wie kan ik terecht?
 3. Wat levert dit certificaat me op?
 4. Wat kost de assessment-procedure?
 5. Wat houdt de EVC-procedure in en hoeveel tijd kost me dat ongeveer?
 6. Wie neemt het assessment af en wanneer en hoe kan ik me aanmelden?
 7. Hoe ga ik aan de slag met mijn portfolio, doe ik dat individueel of kan het ook samen?
 8. Wat zijn de eisen, die gesteld worden aan de bewijzen, waarmee ik mijn competenties aantoon?
 9. Waar kan ik mijn NT2-competenties uitbreiden: via nascholingen, vakbladen en teamwerk?
 10. Wat als ik al een docentenportfolio heb, omdat ik een opleiding tot NT2-docent volg(de)?
 11. Ik wil me opgeven om me te laten certificeren als competent NT2-docent. Bij wie meld ik me aan?
 12. Hoe moet ik mijn portfolio aanleveren, kan dat digitaal?
 13. Wat doe ik als ik het certificaat 'Competent Docent NT2' behaald heb?
 
 
Antwoorden

1. Ik ben een ervaren NT2-docent en ik ben daarom geïnteresseerd in certificering van NT2-docenten via een assessment, waar kan ik me verder oriënteren?

* Download de volgende drie documenten van de Beroepsvereniging van Docenten NT2:

U vindt deze documenten onderaan deze pagina, maar u kunt ook op de link drukken.
In de Handleiding staat ook de procedure van beroep en bezwaar opgenomen.

* Begeleidingstraject
Ervaren NT2-docenten die een BVNT2-certificering via EVC overwegen, kunnen zich opgeven voor een begeleidingstraject. In dit begeleidingstraject worden zij begeleid  bij het samenstellen van hun portfolio en worden zij in de gelegenheid gesteld om samen met anderen aan hun portfolio te werken. Dit begeleidingstraject wordt regelmatig aangeboden door de BVNT2. Het zijn drie bijeenkomsten begeleid door een gecertificeerd NT2-docent.  Het traject start met een presentatie door een assessor.  Aan dit traject zijn voor leden geen kosten verbonden. Vooraf wordt bekeken of men aan het profiel voldoet (zie boven). Aanmelden: bestuur@bvnt2.org

 
* Artikelen in Les
Lees een aantal artikelen over het assesment voor NT2-docenten via www.tijdschriftles.nl – archief.
 • LES 168, jaargang 29, februari 2011 – Een geweldige ervaring, gecertificeerde docenten over hun certificering, C. van der Voort
 • LES , 169, jaargang 29 , februari 2011  - Het Certificaat competent docent NT2 – een jubileum, S. Verhallen
 • LES 150, jaargang 25, februari 2007 – Lang leve de gecertificeerde NT2-docent – Lestrofee voor competentieprofiel en certificeringstraject, H. van der Meijden
 • LES  143, jaargang 24, november 2006 en LES 137,jaargang 23, november 2005.
Diverse artikelen gaan over het ontstaan van het competentieprofiel docent NT2, het portfolio en de assessments, en de ervaringen van NT2-docenten die deelnamen aan het assessment.
< terug
 
2. Ik wil voor mijn individuele situatie specifieke informatie, bij wie kan ik terecht?
* Mail uw vraag naar een of meerdere opleiders NT2, die een overeenkomst hebben met de BVNT2 over de afname van het assessment en de certificering:
 1. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes, Annet Berntsen of Anneloes Spaan
 2. Hogeschool van Amsterdam (HvA) Faculteit Onderwijs en Opvoeding contact: T. Bunnik
 3. Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Annette Hurkmans
 4. Vrije Universiteit Amsterdam, VU-NT2, Chrissy Hosea (coördinator NT2 Professional), www.nt2.vu.nl 

 5. Radboud Universiteit Nijmegen; contact: Lidy Zijlmans
 6. UvA, Leergang NT2
 7. Talencentrum Universiteit Groningen
< terug

3. Wat levert dit certificaat me op?
Om het NT2-docentschap te bevorderen en te beschermen is het met ingang van 2006 mogelijk, dat NT2-docenten hun ervaring en opgebouwde expertise vastleggen in een portfolio en om dit te laten beoordelen. Het certificaat 'Competent NT2-docent' is ingesteld door de BVNT2 in het najaar van 2005. Dit certificaat geeft in Nederland erkenning van bekwaamheid als NT2-docent door het beroepsveld NT2. Het certificaat wordt toegekend door een aantal opleiders NT2, mede namens de BVNT2.Opdrachtgevers Inburgering zullen bij voorkeur willen werken met NT2-opleidingsinstituten met een keurmerk. Mogelijk wordt dan de eis gesteld, dat gecertificeerde NT2-docenten aan deze instituten verbonden zijn. Dit i.v.m. de eisen die gesteld worden aan instellingen die lessen verzorgen voor inburgeraars die hun cursus financieren uit een lening van DUO.

4. Wat kost de assessment-procedure?
De afname van de EVC-procedure op basis van een portfoliogesprek door 2 assessoren kost € 850,-. Kandidaten die het assessment zelf moeten betalen, komen in aanmerking voor financiële steun door de BVNT2. Zie de link op de website van de BVNT2: ondersteuning vanuit BVNT2/ financiële steun
< terug

5. Wat houdt de EVC-procedure in en hoeveel tijd kost me dat ongeveer?
Stel uw portfolio samen volgens de richtlijnen van de BVNT2. Dit kan op verschillende manieren, reken op ongeveer 40-60 uur tijdsinvestering, neem er 6 - 10 weken de tijd voor. Maar als u de tijd heeft, kunt u er ook een schooljaar voor nemen, samen met enkele collega's. U meldt zich tijdig aan bij een van de opleidingsinstituten, die het assessment namens de BVNT2 afnemen(zie vraag 6).Uw portfolio wordt door twee assessoren vooraf gelezen. Er vindt een assessment / portfoliogesprek plaats van 1 uur door 2 assessoren. U ontvangt een schriftelijk verslag van het assessment en bij positief resultaat, uw certificaat. Uw naam en mailadres wordt met uw toestemming doorgegeven aan het register 'Gecertificeerde NT2-docenten’ van de BVNT2.
< terug

6. Wie neemt het assessment af, wanneer en hoe kan ik me aanmelden?
De Beroepsvereniging van Docenten NT2 heeft een overeenkomst gesloten met een aantal nascholingsinstellingen/opleiders NT2 voor het beoordelen en certificeren van docenten met het certificaat 'Competent NT2-docent'. Elke instelling maakt  via deze website data bekend, waarop assessments afgenomen kunnen worden.
Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes: voor 2016 en 2017: 

24 maart, 21 april, 26 mei, 8 september, 13 oktober, 17 november,  15 december, 22 december 2016, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei, 15 juni, 22 juni 2017

Het portfolio 4 weken van tevoren inleveren,

Fontys Lerarenopleiding Tilburg - Belangstellenden voor het assessment kunnen contact opnemen met https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Assessment-competent-NT2-docent.htm. Er wordt vervolgens contact met hen opgenomen om een afspraak over het assessment te maken.
• Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Afd. VU-NT2:  

U kunt zich aanmelden via  website van de VU(NT2 Professional). U ontvangt een bevestiging en een oproep om uw portfolio zo snel mogelijk bij VU-NT2 in te leveren. Na ontvangst door VU-NT2 kunt u een afspraak maken voor een assessmentdatum. Kijk voor meer informatie op www.nt2.vu.nl.

Radboud Universiteit Nijmegen
Informatie: 
http://www.ru.nl/radboudintolanguages/voor-docenten/docenten-nederlands-nt2/opleiding-docent-nt2/assesment/assessment-certificaat-competent-docent-nt2/

Per 1 maart 2017 zal ook Radboud Into Languages assessments afnemen in het kader van de EVC-procedure van de BVNT2.

• HvA-EVC-assessments In de periode april-juli 2017 zijn er nog vijf plaatsen vrij. Voor meer informatie: zie 
www.hva.nl/evc-assessment-nt2<http://www.hva.nl/evc-assessment-nt2> of neem contact

op met Tineke Bunnik (c.a.bunnik@hva.nl<mailto:c.a.bunnik@hva.nl> / 06 211 55 678). 

Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen - infomatie: Rita Rymenans
Karel de Grote Hogeschool, VOBE - informatie: Eliane Peytier
< terug

7. Hoe ga ik aan de slag met mijn portfolio, doe ik dat individueel of kan het ook samen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met het portfolio: individueel of samen met andere docenten.Denk bij samen met andere docenten aan de volgende opties:
* Een aantal collega’s werken samen aan ieder een eigen portfolio.
* Begeleidingstraject

Ervaren NT2-docenten die een BVNT2-certificering via EVC overwegen, kunnen zich opgeven voor een begeleidingstraject. In dit begeleidingstraject worden zij begeleid  bij het samenstellen van hun portfolio en worden zij in de gelegenheid gesteld om samen met anderen aan hun portfolio te werken. Dit begeleidingstraject wordt regelmatig aangeboden door de BVNT2. Het zijn drie bijeenkomsten begeleid door een gecertificeerd NT2-docent.  Het traject start met een presentatie door een assessor.  Aan dit traject zijn voor leden geen kosten verbonden. Vooraf wordt bekeken of men aan het profiel voldoet (zie boven). Aanmelden: bestuur@bvnt2.org

< terug
 
8. Wat zijn de eisen, die gesteld worden aan de bewijzen, waarmee ik mijn competenties aantoon?
Start en eindig de voorbereidingen van uw assessment met het goed lezen van de Handleiding en procedure bij het portfolio.
In deze assessmentprocedure staan praktijkbewijzen centraal. Per competentie verzamelt u twee bewijzen, die uw actuele handelen als NT2-docent laten zien. Elk bewijs wordt door u voorzien van een reflectie volgens een STARR-model (Zie: bekwaamheidsportfolio competent NT2-docent). In de STARR- reflectie komt ook uw NT2-kennis in relatie tot de competentie naar voren.  Twee bewijzen maken verplicht deel uit van uw portfolio: een observatie door een NT2-collega en een 360 graden feedback (door een leidinggevende, collega’s en cursisten). Van beide verplichte bewijzen vindt u formats in de bijlagen bij de Handleiding voor het portfolio.
Van alle vakinhoudelijke NT2-competenties ( A2 t/m A5) moeten de bewijzen met een voldoende beoordeeld kunnen worden. Van uw pedagogisch/didactische vaardigheden ( B-competenties)  moet u voldoende bewijs laten zien van B1 en B4. Verder moet u tenminste één NT2-specialisatie (C-competentie) kunnen aantonen.
< terug

9. Waar kan ik mijn NT2-competenties uitbreiden: via nascholingen, vakbladen en teamwerk?
Een overzicht van opleidingen en nascholingen NT2 is te vinden via deze link.
 1. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes
 2. Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 3. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Letteren, Afd. NT2/TTW
 4. Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
 5. Karel de Grote Hogeschool, VOBEDit is het aanbod van de opleidingsinstituten en nascholingsinstellingen, die een overeenkomst hebben met de BVNT2
 6. NT2-opleiding Radboud in’to Languages i.s.m. de Radboud docentenacademie 
  .
Vakbladen en Nieuwsbrieven


10. Wat als ik al een NT2-certificaat en opleidingsportfolio heb, omdat ik een opleiding tot NT2-docent volg(de)?
Voor een docent, die aan een van de Hogescholen een post-hbo of post-bachelor Opleiding Docent NT2/ Docent NT2 in de volwasseneneducatie volgde (of volgt)  na 2006,  is het mogelijk om een assessment NT2-docent te doen via een aangepaste procedure voor het certificaat competent NT2-docent. De toepassing van kennis en ervaring sinds de opleiding en aantoonbare NT2-werkervaring (tenminste 500 uur), vormen dan de basis voor een nieuw samen te stellen aangepast portfolio, eveneens volgens de richtlijnen van de BVNT2.
Op basis  van een aangepaste procedure kan een docent aantonen te voldoen aan het competentieprofiel NT2-docent. De afspraken over aanmelding zijn gelijk aan die van de reguliere assessments, de beoordeling gebeurt schriftelijk en door één assessor.  De kosten voor dit assessment zijn € 250,- . Documenten voor ‘Het assessment competent NT2-docent - aangepaste procedure’ zijn onderaan deze pagina te vinden.
< terug
 
11. Ik wil me opgeven om me te laten certificeren als competent NT2-docent. Bij wie meld ik me aan?
Zie bij het antwoord bij vraag 6.
< terug
 
12. Hoe moet ik mijn portfolio aanleveren, kan dat digitaal?
De assessoren beoordelen een schriftelijk en getypt portfolio. Het portfolio wordt  in tweevoud in hard-copy aangeleverd, dus op papier in een bladerbare map in de juiste volgorde.Het format voor het portfolio kan via deze site gedownload worden en ook digitaal ingevuld worden. Het is echter niet mogelijk om het portfolio zelf digitaal op te sturen. Houd er rekening mee dat het portfolio 3-4 weken voor de assessmentdatum moet worden ingeleverd. U levert uw portfolio’s in bij de onderwijsinstelling waar u uw assessment laat afnemen. Zie ook bij vraag 6.
< terug

13. Wat doe ik als ik het certificaat 'Competent Docent NT2' behaald heb?
Breng dit onder de aandacht van uw opdrachtgevers, werkgever en uw collega's! De assessoren geven, indien u dat wenst,  uw naam, de datum van uw certificering en uw adresgegevens door aan de BVNT2.  De vereniging neemt uw gegevens op  in een register van gecertificeerde 'Competente NT2-docenten'. Natuurlijk blijft het van belang u te blijven bekwamen en bijscholen. Registreer in elk geval al uw activiteiten op dat gebied. Wie geïnteresseerd is in een opleiding en rol als veldassessor bij de certificering van docenten NT2 kan dit doorgeven aan de werkgroep convenantpartners assessment van de BVNT2 via annet.berntsen@hu.nl
< terugEmailadres   
Meld uw vraag aan de Opleiders   

Competentieprofiel (download pdf-bestand)

Hier is het pdf-bestand met de informatie over het competentieprofiel te downloaden.

Bekwaamheidsportfolio

 Hier is het bekwaamheidsportfolio te downloaden in Word-formaat te downloaden

Handleiding bekwaamheidsportfolio

Download hier de handleiding voor het bekwaamheidsportfolio in Word-formaat

Aangepaste procedure

Convenantpartners

Convenant-partners assessment competent docent NT2
 
De BVNT2 heeft met een aantal opleidingen een convenant gesloten voor het afnemen van de assessments ‘competent docent NT2’.
 
Dit zijn:
 1. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes, Annet Berntsen
 2. Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Annette Hurkmans
 3. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Afd. NT2/TTW, Inhoud: Chrissy Hosea (coördinator NT2 Professional); organisatie: Nikki Dekker, www.nt2.vu.nl
 4. Hogeschool van Amsterdam (HvA) Faculteit Onderwijs en Opvoeding contact: T. Bunnik