Over deze pagina

Deze pagina bestaat uit informatie over de Beroepsvereniging en contactgegevens van bestuur en werkgroepen (binnenkort beschikbaar)

over de BVNT2
De BVNT2 en commerciële partijen
Ledenadministratie
Contact
Werkgroepen

Over de BVNT2

Ieder vak heeft een beroepsvereniging en een erkend diploma. NT2, met een groot werkveld in de beroeps- en volwasseneneducatie en in het voortgezet onderwijs, had dat lange tijd niet. Dat is echter veranderd.
Na een korte periode van voorbereiding is op 28 januari 2003 de beroepsvereniging van docenten NT2 opgericht.

Waar wil de beroepsvereniging zich mee bezig houden?
informatie-uitwisseling
Een website met informatie, publicaties in LES en andere vakbladen, een archief, onderlinge informatie-uitwisseling (lesideeën, lesmateriaal) op 'virtuele ontmoetingsplaatsen', een discussieplatform, studiewerkgroepen rond bepaalde actuele thema's, attenderen op nieuwe publicaties en lesmateriaal en zo verder.

belangenbehartiging
opstellen van kwalificaties voor NT2-docenten, registratie als erkend docent, fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner van politiek en overheidsinstanties, als trefpunt voor docenten, afnemers (cursisten / studenten) en instellingen, als belangenbehartiger van het NT2 vakgebied.

deskundigheidsbevordering
ondersteuning bij scholings- en ontwikkelingsvragen, visie-ontwikkeling, NT2-(na)scholingsaanbod in kaart brengen, studiedagen en NT2-conferentie (mede)organiseren, studiereizen, collega's informeren over recent onderzoek.

Werkgroepen
De vereniging kent een groot aantal actieve leden. Een deel daarvan heeft de krachten gebundeld in werkgroepen rond thema’s die actueel zijn of waar zij specifieke deskundigheid in hebben. Leden kunnen zich altijd aansluiten bij een werkgroep of het initiatief nemen tot een nieuwe werkgroep. De vereniging probeert in alle werkgroepen zowel leden uit Vlaanderen als Nederland te krijgen.

 
Neem contact op met de voorzitter of stuur een mail naar de secretaris van de BVNT2 bestuur@bvnt2.org als u mee wilt doen of een idee heeft voor een nieuwe werkgroep.

Meer informatie over de verschillende werkgroepen vindt u hier.

ledenadministratie (o.m. voor adreswijzigingen en overige zaken m.b.t. uw lidmaatschap) Saskia Lamaker mail

De nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per zes weken. In de Nieuwsbrief worden berichten geplaatst uit de Vereniging, maar ook over actuele (politieke) ontwikkelingen in het NT2 veld of de inburgering.
De redacteur is Anouk Heitzman mail

D
e website
Voor informatie over allerlei aspecten van de Beroepsvereniging is er de website die wordt onderhouden door een webmaster (Paul Meijer)
Contactpersonen
De vereniging probeert bij elke school, ROC-afdeling of taalanbieder een contactpersoon te vinden, die ter plaatse collega’s informeert, brochures en affiches verspreidt, en zo meer. Als u contactpersoon voor uw school, afdeling of team wilt zijn, stuurt u dan een mail aan de secretaris bestuur@bvnt2.org .
Voor een uitgebreide lijst van contactpersonen zie onder Contact.

Lid worden
Klik linksonder op de knop 'lid worden' en vul de verplichte velden in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een factuur. U kunt na uw aanmelding direct gebruik maken van de site.
Contributie (september – september):
* voor NT2-docenten die een aanstelling hebben of hebben gehad in BVE, VO, Inburgering €40,-
* Voor belangstellenden (werkzaam in of rondom het NT2-onderwijs, maar niet als NT2-docent): €40,-
* Voor personen die een opleiding tot NT2-docent volgen: een aspirant-lidmaatschap voor de periode van 1 jaar: €25,-
Lid worden voor een gedeelte van een jaar is niet mogelijk.

Statuten
Hier zijn de statuten van de Vereniging te downloaden

De BVNT2 en commerciele partijen.

Aanleiding
Met de regelmaat van de klok bereikt het bestuur of één van de werkgroepen een verzoek van een uitgever of andere organisatie tot samenwerking of medewerking. De BVNT2 is enerzijds blij met deze verzoeken, omdat de belangen van deze organisaties niet zelden overlappen met de doelstellingen die de BVNT2 zich gesteld heeft. Anderzijds wil de BVNT2 haar onafhankelijkheid bewaken en voorkomen dat partijen zich achtergesteld voelen bij andere –wellicht concurrerende -partijen.
In deze notitie worden de  uitgangspunten van het beleid t.a.v. commerciële partijen op een rij gezet.. Bestuur en werkgroepen kunnen hun besluiten toetsen aan de onderstaande richtlijnen.


Richtlijnen
 1. Wanneer een activiteit van de vereniging gesponsord wordt, is voor leden/deelnemers duidelijk welke organisatie(s) als sponsor optreden. De sponsor wordt in deze gevallen als zodanig vermeld in aankondigingen, nieuwsbrieven, programma’s etc.
 2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen en activiteiten van een sponsor.
 3. De vereniging streeft ernaar alle commerciële partijen op een gelijke manier te behandelen.
 4. Het bestuur kan besluiten een ideële organisatie een gratis sponsoractiviteit toe te kennen.
 5. Bij ongesponsorde activiteiten wordt de schijn vermeden dat een commerciële partij betrokken is. Er wordt slechts gebruik gemaakt van de BVNT2-huisstijl.Als verzendadres en retouradres wordt het adres van de vereniging gebruikt of van een van de bestuursleden of werkgroepsleden. .
 6. Als een (on)gesponsorde activiteit voor commerciële partijen interessante informatie oplevert, wordt deze informatie aan alle partijen op dezelfde wijze ter beschikking gesteld en openbaar gemaakt, o.m. via de website. 
 7. Commerciële partijen kunnen tijdens activiteiten van de vereniging slechts flyers of ander promotiemateriaal uitdelen nadat toestemming is verkregen van de organiserende werkgroep dan wel het bestuur.
 8. Het adressenbestand van de vereniging wordt nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld.
 9. Commerciële organisaties kunnen geen gebruik maken van het adressenbestand van de vereniging. Bij een verzoek (verzending via het adressenbestand van de vereniging) van een niet-commerciële, ideële organisatie beslist het bestuur van de vereniging. Het bestuur houdt bij deze beslissing voor ogen wat het belang van de leden is (overwegingen van privacy vs. de waarde van de informatie).
 10. Op de website van de vereniging worden geen boodschappen van commerciële partijen door de vereniging gepubliceerd. Commerciële partijen kunnen wel –net als alle andere bezoekers van de website- mededelingen of oproepen plaatsen op daartoe bestemde onderdelen van de website, zoals het prikbord.
 11. Wanneer er sprake is van gesponsorde koppelingen op de website, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 12. De vereniging behoudt zich het recht voor om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere partijen (na goedkeuring door het bestuur). Dit betekent geenszins een voorspraak of kwaliteitserkenning van die andere partij. De partner wordt als medeorganisator aangekondigd en kan in publicaties van het evenement zijn logo en naam naast die van de BVNT2 zetten
 13. Het is ook mogelijk dat de vereniging een samenwerkingsverband aangaat met een andere partij als kennispartner. In dat geval wordt die partij als kennispartner aangekondigd en heeft ze niet automatisch het recht om haar logo en naam in publicaties naast die van de BVNT2 te zetten.


Contact

Bestuur

Postadres:

Secretaris BVNT2
De Patrijs 8
8251 MB Dronten

Mailadres:
bestuur@bvnt2.org

Factuuradres:
Penningmeester BVNT2
t.a.v. de heer S. Verhallen mail

 

Met ingang van november 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden.

 

Voorzitter: Frieda van den Hout mail

Secretaris: vacant

Penningmeester: Simon Verhallen, mail
B
estuurslid: Wietske Zwaagstra mail

Bestuurslid: Jan Maarse mail 

Bestuurslid: Jan Strybol, mail


 

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Teun van Iperen (mail: bestuur@bvnt2.org) en door Saskia Lamaker (mail: secretariaat@bvnt2.org) die de ledenadministratie en overige zaken met betrekking tot het lidmaatschap voor haar rekening neemt.

Het bestuur van de BVNT2 bestaat uit docenten die niet alleen overdag maar ook vaak 's avonds les geven

U kunt uw e-mail sturen naar bestuur@bvnt2.org 

We doen onze uiterste best om uw mail binnen twee dagen te beantwoorden.

werkgroepen
 1. Alfabetisering NT2 ;   Annemie Koenders mail 
 2. Conferenties; Annemieke Zevenhuijzen mail
 3. Examens en Toetsing; mail vacant
 4. Zelfstandig Ondernemen; Bernadette Lengkeek mail
 5. Werkgroep Certificering; Annet Berntsen mail  Annette Hurkmans a.hurkmans@fontys.nl
 6. Logopedie Volwassen Anderstaligen; Anja de Kimpe mail
 7. ICT en Blended Learning; Paul Meijer mail
 8. Inburgering; Monique Schoorl mail
 9. Werkgroep ISK/NT2 voor jongeren; Charlotte Berghuijs mail
 10. Werkgroep Arbeidsmigranten 2.0; Indrawati Gunawan mail


Voor meer informatie over de werkgroepen kunt u - na inlog - hier klikken.

Nieuwsbrief

Anouk Heitzman mail

Website
Berichten: vacant

Beheer: Paul Meijer, mail