Overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen

NB. Voor feitelijke informatie over de verschillende docentenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, klik hier

Hoeveel gecertificeerde NT2-docenten zijn er?
Hoeveel aspirant-NT2-docenten zijn in opleiding?
Voldoet het aantal opleidingsplaatsen?

Er is veel vraag naar gecertificeerde NT2-docenten. Met name door de grote stroom vluchtelingen hebben scholen en opleidingen voor volwassenen veel meer behoefte aan NT2-docenten dan enkele jaren geleden. In dit artikel geven we een overzicht van de aantallen beschikbare professionals in het NT2-vakgebied.
NT2-docenten werken in verschillende sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs. Niet overal worden kwalificatie-eisen gesteld. En in het reguliere onderwijs kunnen naast of in plaats van een NT2-bekwaamheid juist andere kwalificaties gevraagd worden, bij voorbeeld een lerarenbevoegdheid.  In de Inburgering worden juist vooral bekwaamheidseisen gesteld.
 
Soorten dienstbetrekkingen en aanstellingen van NT2-docenten
NT2 docenten/alfabetiseringsdocenten kunnen op verschillende manieren in het werkveld opereren:
Als werknemer van een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling (isk/vo, mbo, hbo, wo, e.d.).
Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een taalaanbieder in de volwasseneneducatie.
Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een uitzendbureau, een payroll-bureau, e.d.
Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) met een eigen eenmansbedrijf en als zodanig werkend als aanbieder.
Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) die wordt ingehuurd als freelancer of onderaannemer.
 
Gecertificeerde bekwame NT2-docenten via opleiding
Er zijn verschillende manieren om gecertificeerd bekwaam NT2-docent te worden, bij voorbeeld door het volgen en afronden van een post-hbo of post-bachelor docentenopleiding of het volgen van een masteropleiding op een universiteit, aangevuld met een beoordeling van voldoende praktijkervaring. De meeste opleidingen duren een schooljaar. Alle opleidingen hebben een grote linguïstische, vaktheoretische en didactische component, maar ook een algemeen pedagogische, en een ruime praktijkcomponent. Alle onderdelen van de opleiding worden getoetst en beoordeeld en deelnemers moeten aan bepaalde kwantitatieve eisen voldoen om te kunnen slagen. De opleidingen voldoen aan de Wet BIO en aan de Dublin-descriptoren.
Sinds 2005 baseren alle opleidingen zich - zowel de hieronder genoemde Nederlandse opleidingen als ook de Vlaamse opleidingen - op het profiel Competent NT2-docent van de BVNT2. De opleidingen werken nauw samen en stemmen inhoudelijke en organisatorische kwesties met elkaar af. Zij hebben een regulier overleg onder auspiciën van de BVNT2.
Naar schatting hebben circa 500 NT2-docenten in de periode 2005 - 2013 zo’n opleiding afgerond. De afgelopen drie jaren is er een sterke toename van opleidingsplaatsen gerealiseerd. Alle opleidingen hebben extra cursussen geopend en er zijn ook opleidingen die de docententrainingen “in company” hebben verzorgd. Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit bijna verdrievoudigd. Toch zijn er inmiddels bij alle opleidingen wachtlijsten.
Overzicht opleidingsplaatsen voor NT2-docenten bij Lerarenopleidingen in Nederland
NT2 docenten-opleidingen
2014
Regulier
2014
Op locatie
2015
Regulier
2015
Op locatie
2016
Regulier
2016
Op locatie
Totaal
014-016
VU / Windesheim
     45
        0
     54
        0
    76
       60
 235
Hogeschool Utrecht
     20
       24
     20
      18
    81
       42
 205
Fontys Hogeschool
     16
        0
     32
      12
    64
       20
  144
Radboud into Languages
     39
        0
     60
        5
    96
       40
  240
Universiteit  A’dam
       0
        0
       0
        0
    16
        0
    16
Totaal
     120
       24
     166
     35
    333
     162
   840
 
Gecertificeerde NT2-docenten via EVC
Naast de opleidingen, voor de nieuwkomers in het NT2-veld, is er sinds 2006 een EVC-procedure ten behoeve van NT2-docenten die vaak al jarenlang lesgeven en in de loop der tijd allerlei vormen van bijscholing en training hebben gevolgd op specifieke aspecten van de NT2-ontwikkeling en het NT2-onderwijs. De docenten die van deze route gebruik kunnen maken, verzamelen volgens een vast patroon allerlei gegevens over de eigen kennis en bekwaamheden (certificaten, lessenseries, cursistevaluaties, video’s) in een portfolio en zij hebben vervolgens een assessmentgesprek bij een van de daartoe aangewezen lerarenopleidingen. Op deze manier zijn de afgelopen jaren 374 NT2-docenten gecertificeerd. In het cursusjaar jaar 2015-16 zijn er heel veel EVC-trajecten opgestart. Naar verwachting zullen er in 2016 tussen de 50 en 100 nieuwe gecertificeerde NT2-docenten via deze EVC-procedure bij komen.


Jaar
Aantal EVC-gecertificeerden
2005 - 2010
93
2011
100
2012
85
2013
29
2014
32
2015
35
Totaal
374
 
 
Februari 2016, Beroepsvereniging van NT2-docenten,
Annet Berntsen, Simon Verhallen.

Officiele lerarenopleidingen voor docenten NT2 (introductie)

 
In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2. Bij officiële opleidingen moet men denken aan opleidingen van het post-hbo en post-academisch onderwijs. Deze opleidingen bieden een volledig programma voor theoretische en praktische vorming. Alle opleidingen baseren zich op het Competentieprofiel van de BVNT2.
De onderstaande opleidingen worden aangeboden in Nederland en
Vlaanderen.
De BVNT2 hecht veel belang aan goed vakmanschap en hoopt dat zo veel mogelijk, huidige en toekomstige NT2-docenten een (aanvullende) opleiding volgen.
Om die reden worden op de BVNT2-site de programma’s van de verschillende opleidingen onder de aandacht gebracht. De programma’s zijn niet alle gelijk qua omvang, diepgang, inhoud en kosten. De docent die wil deelnemen zal zelf een afweging moeten maken welke opleiding het beste past bij de eigen wensen en mogelijkheden.

De bestaande NT2-docenten Opleidingen hebben enkele algemene kenmerken. Die algemene kenmerken zijn niet bij elke opleiding precies en in dezelfde mate aanwezig. Opleidingen hebben natuurlijk een zekere vrijheid om accenten te leggen.

Algemene kenmerken

1.     Totale omvang van de opleiding: in totaal aan studie- en werkuren: tussen 600 en 700 uur. (Combinatie UvA Leergang en Verkorte EVC = 504 + 500 uur = 1004 uur).

2.     Duur van de opleiding 1 tot 2 jaar.

3.     Afsluiting met portfolio en examen of assessment. En: voldaan aan de opleidingseisen.

4.     Het theorie- en (zelf-)studiedeel (inclusief praktijkopdrachten) in de opleiding is 380 tot 560 uur.

5.     Inhoud van het opleidingsprogramma: Het gehele Competentieprofiel wordt gedekt; A1 t/m A5, B1 (mogelijk vrijgesteld met onderwijsbevoegdheid), B2 t/m B5. Verschillende onderdelen van het C-deel zijn onderdeel van de opleiding of van thematische workshops.

6.     Vakkenniscomponent: Het opleidingsprogramma omvat alle onderdelen van het Handboek.

7.     De instelling voldoet aan de Dublindescriptoren.

8.     De praktijkontwikkeling (op de stageplek of de eigenwerkplek) wordt voor een deel gevolgd en ondersteund door een bekwame en ervaren, en bij voorkeur NT2-gecertificeerde docenten die de rol van praktijkbegeleider op zich hebben genomen.Officiele lerarenopleidingen voor docenten NT2

Navigeer snel naar
docentenopleidingen Vlaanderen

Nederland

Windesheim Zwolle

Gegevens over de NT2-docentenopleiding VU-Windesheim
 
Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 34 dagdelen.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): ~700 uur
Aantal deelnemers (jaarlijks): 50 (drie groepen)
Locatie: VU Amsterdam (twee groepen) en Hogeschool Windesheim Zwolle (één groep)
 
Vooropleidingseisen:
Minimaal een afgeronde HBO-opleiding zoals lerarenopleiding Nederlands, Engels, Frans, Duits, Logopedie of Pabo, of een relevante, afgeronde academische opleiding zoals Taalwetenschap, Nederlands, Engels (of een andere vreemde taal), CIW, Pedagogiek of Onderwijskunde. Ingeval van een andere afgeronde HBO- of academische opleiding is instroom alleen mogelijk via het voortraject. Dit duurt één maand en bestaat uit vier themabijeenkomsten (op de VU-Amsterdam) op het gebied van tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs.
 
In praktijk is ongeveer een kwart van de deelnemers zittend NT2-docent, een kwart zittend docent (maar geen NT2-docent), een kwart geen docent (maar wel werkend met anderstaligen, bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk, IND, AZC, re-integratie), en een kwart student (meestal Taalwetenschap of Nederlands).
 
Inhoud en opzet van de opleiding:
Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent en SBL-competentieprofiel.
Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek.
Certificaat/diploma: NT2-docent en Bewijs van Didactische Bekwaamheid.
 
Onderdelen van de opleiding.
1. Vakinhoudelijke theoriedeel. Studiebelasting: 280 uur. Bijeenkomsten: 15. Onderwerpen: Leertheorieën, taalleertheorieën, tweedetaalverwerving, (benaderingen en principes van) tweedetaalonderwijs. Gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5.
2. Vakinhoudelijke / algemene toepassingsdeel. Studiebelasting: 140 uur. Bijeenkomsten: 8. In dit deel worden een aantal onderwerpen verder uitgediept, in workshops van een dagdeel onder begeleiding van een specialist op dit gebied. De onderwerpen variëren jaarlijks. In 2015 ging het om: Taal & Cultuur, Uitspraakonderwijs, Woordenschatonderwijs, Toetsing, Alfabetisering, Leermiddelenontwikkeling, Feedback geven en Activerende didactiek. De onderwerpen zijn zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard, en worden derhalve genoemd in deel A en in deel B van het Competentieprofiel NT2-docent. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling met behulp van dit onderdeel de basis te leggen voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel.
3. Algemene docentvaardigheden. Studiebelasting: 140 uur. Bijeenkomsten: 8. In dit deel staan de interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor bijvoorbeeld het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, begeleidings- & coachingsvaardigheden, activerend leren, intervisie & reflectie en werken met persoonlijk ontwikkelingsplan & portfolio). De inhoud van dit onderdeel is gebaseerd op de zeven competenties uit het SBL-competentieprofiel (www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/VOBVE20mei.doc) en onderdeel B van het Competentieprofiel docent NT2.
4. Praktijkdeel. Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 3 verzorgt de deelnemer minimaal 150 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als stagiair.
5. Praktijkbijeenkomsten. Bijeenkomsten: Jaarlijks wordt een variërend aantal praktijkbijeenkomsten georganiseerd met als doel het nader kennismaken met bepaalde aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om leermiddelenpresentaties, docentendagen, studiemiddagen, conferenties of soortgelijke bijeenkomsten, en om het bezoeken van een onderwijsinstelling (ROC, UTC, particulier instituut), een uitgeverij, etc.
Bart Bossers (coördinator opleiding)
18 augustus 2015
020 5986542

Centrum Archimedes Utrecht

Gegevens over de post-bachelor opleiding Docent NT2 voor (jong-) volwassenen
Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes
 
Voor wie
Het doceren van Nederlands als tweede taal (NT2) is een vak. Daarom biedt Centrum Archimedes de post-bachelorcursus opleiding docent NT2 aan. Aankomend- en ervaren NT2 docenten kunnen zich hiermee onderscheiden op de nu geheel vrije markt van NT2- en inburgeringscursussen. Certificering is een noodzaak. Deze opleiding van Hogeschool Utrecht wordt aangeboden in een vorm van blended leren: 18 bijeenkomsten wisselt u af met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving. Theorie wordt gekoppeld aan praktijk, want start- en eindpunt zijn uw eigen NT2-lessen. Deze leert u nog beter te voorzien van didactische kwaliteit en karakter via een platform van leren, uitwisseling en ontmoeting.
Duur van de opleiding: één jaar via een blended leeromgeving: leren op afstand en groepsbijeenkomsten.
Aantal bijeenkomsten: 18 opleidingsbijeenkomsten van 4 uur in Utrecht
Studiebelastingsuren: 840 uur (30 EC’s): 16-20 uur per week inclusief 8 uur stage/werk als NT2 docent.
Aantal deelnemers: 20 
Start - jaarlijks: medio september – t/m juni
Locatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Padualaan 97, 3584 CH Utrecht (De Uithof)

Voorlichting: zie open dagen van de HU

Informatie en aanmelding via de HU-site:

http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2


Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent
 1. Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Bij de intake wordt ook gekeken naar relevante opleidings- en werkervaring. Belangstellenden met mbo-4 diploma en relevante werkervaring doen een assessment (opdracht + gesprek) voorafgaand aan toelating tot de opleiding.
 2. Een werkplek of stageplaats als NT2-docent van minimaal 8 uur per week bij een professionele onderwijsaanbieder van Nt2-onderwijs, inburgeringstrajecten, ISK, MBO-opleiding, taalaanbieder NT2-trajecten.
Het beeld in onze opleidingsgroepen is als volgt: deels ervaren NT2-docenten, deels ervaren docenten die pas sinds kort NT2-docent zijn. Daarnaast deelnemers zonder (veel) onderwijservaring, maar wel bekend met anderstaligen, trainingen, groepswerk via vrijwilligerswerk, Vluchtelingenwerk en re-integratie.
 
Inhoud en opzet van de opleiding:
Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent (A- en B-compententies), BVNT2, 2005
Evaluatie:  Beoordeling op basis van van opdrachten, waarin uw ontwikkeling als NT2-docent aangetoond wordt. Eindbeoordeling op basis van deze opdrachten, twee lesopnamen en verslag en presentatie praktijkonderzoek.
Certificaat/diploma: HU-post-bachelor certificaat Docent Nederlands als tweede taal aan (jong) volwassenen.
Vervolgstudies mogelijk na deze opleiding: Docent Nederlands tweede graads, Pedagogisch/didactisch Getuigschrift.
 
Wat u leert en hoe u leert
Het competentieprofiel voor de NT2-docent vormt de leidraad voor de opleiding. Deze bestaat uit  zes modulen, elk met een rijkdom aan NT2-theorie en NT2-didactiek. Ons aanbod richt zich op NT2-lessen inburgering, NT2 aan hoger opgeleiden die werken aan NT2-Staatsexamens, alfabetisering NT2/NT1 en ouderparticipatie, ISK-leerlingen en taalbegeleiding in werk en beroep. U werkt aan individuele opdrachten, leerteamopdrachten en een praktijkonderzoek. Opnamen van uw eigen lessen, presentaties en opdrachten worden besproken in een vast leerteam van vier medestudenten. De opleiders volgen u via het forum en geven feedback op opdrachten per module. U sluit uw opleiding af met een praktijkonderzoek: voor uw eigen NT2-lesgroep ontwikkelt u een lessenserie, u verantwoordt uw aanpak en geeft een evaluatie.
Inhoud
De zes modulen van de HU-opleiding docent NT2 voor (jong-) volwassenen hebben de volgende inhoud:
 • Tweede-taalverwerving en NT2-didactiek
 • Taalvaardigheid: ERK, spreken. gesprekken en luisteren
 • Taalvaardigheid: woordenschat, lezen, schrijven en grammatica NT2
 • NT2-docent en laagopgeleiden: alfabetisering NT2/NT1, samenwerken met vrijwilligers
 • NT2-docent voor werk en beroep: taalcoach MBO en Nederlands op de werkvloer,
 • NT2-docent en evaluatie: NT2-examens en praktijkonderzoek

Aanmelden en meer praktische informatie via
 
Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier en uitnodiging voor informatie- en intakebijeenkomsten 
Annet Berntsen, Mieke Lafleur, Anneloes Spaan
Opleiders NT2-docent
Centrum Archimedes, Hogeschool Utrecht


Fontys Tilburg

Gegevens over de Post-bachelor opleiding docent Nederlands als tweede taal 

Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Duur van de opleiding: één jaar.

Aantal bijeenkomsten: 15 lesdagen van 6 uur.

Studiebelastingsuren: (exclusief praktijkuren): 400 uur.

Aantal deelnemers per groep: mininimaal 12- maximaal 16.

Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg of op locatie van de opdrachtgever.

Toelatingseisen: 

Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een opleiding die leidt tot een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Dit laatste is wenselijk, maar niet altijd pertinent nodig. Als de kandidaat niet over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheide beschikt, heeft een verwante vooropleiding (bijv. Logopedie, Taalwetenschappen, Taal- en cultuurstudies) de voorkeur.

Voor kandidaten zonder lesbevoegdheid wordt in een intakegesprek de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding beoordeeld. 

Daarnaast dient de kandidaat in de praktijk werkzaam te zijn als docent Nederlands als tweede taal (minimaal 200 contacturen op jaarbasis).

 

Inhoud en opzet van de opleiding:

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent: alle A-competenties, competenties B1, B2 en B4, C-competenties: deel van competenties alfabetisering

Evaluatie: beoordeling op basis van 3 praktijkopdrachten en een eindgesprek.

Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat Post-bachelor opleiding docent NT2.

 

Onderdelen van de opleiding.

 

 1. Werken aan de competenties m.b.v. diverse leertaken

Vanaf  het begin van de opleiding vult de deelnemer een digitale map. In deze map verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: studieopdrachten van de opleiding, lesopzetten, logboeken, intervisieverslagen. Gaandeweg de opleiding wordt zo een portfolio opgebouwd waarmee de ontwikkeling in competenties zichtbaar wordt gemaakt. Voor ervaren docenten NT2 kan het portfolio tevens dienen als basis voor de assessmentprocedure behorend bij het door de Beroepsvereniging van NT2/docenten in het leven geroepen certificaat ‘competent NT2-docent’. 

 

2.    Plenaire bijeenkomsten: 15 bijeenkomsten van 6 uur

De bijeenkomsten zijn geordend rondom 4 thema’s (modules):

-       De NT2-cursist: wie is hij/zij en wat heeft hij/zij nodig ?

-       Het onderwijzen van NT2: taal en taalvaardigheid en het voorbereiden van lessen.

-       De praktijk van het NT2-onderwijs: didactiek en de rol van de docent.

-       Specialisaties: Alfabetisering.

Daarnaast wordt een deel van de bijeenkomsten gevuld met thema’s waar de belangstelling van de deelnemers naar uitgaat.

De totale studiebelasting(excl. praktijkdeel) bedraagt 400  uur: 90 uur plenaire bijeenkomsten, 240 uur zelfstudie en voorbereiding studieopdrachten en materialen voor digitaal portfolio, 60 uur samenstellen eindopdrachten, 10 uur voor intakegesprek, eindgesprek en voor- en nazorg naar aanleiding van werkbezoek-lesobservatie door de opleider.

 

3.    Praktijkdeel

Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 2 verzorgt de deelnemer minimaal 200 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als 

stagiair (e) of als vrijwilliger. Een praktijkplek als klassenassistent komt niet in aanmerking als praktijkplek.

 

4.   Begeleiding via internet

De deelnemers aan de opleiding krijgen ondersteuning met behulp van een digitale omgeving op internet. De omgeving dient voor kennisdeling en voor kennisconstructie. De volgende hulpmiddelen/functies zijn beschikbaar:

 • een ‘archief’ met de door de docenten te bestuderen literatuur én relevante aanvullende informatie of (in verband met eigendomsrechten) verwijzingen daarnaar
 • een ‘materialenbank’ waar de docenten zelf ontwikkelde materialen kunnen opslaan en voor elkaar toegankelijk maken
 • een ‘forum’ waar de docenten terecht kunnen met vragen, ervaringen, ideeën en commentaren
 
Annette Hurkmans
11 november 2015
a.hurkmans@fontys.nl
06 20543334
 
Secretariaat: professionaliserenflot@fontys.nl, tel: 08850-71766
Website: http://fontys.nl/Werk-en-studie/Opleidingen-en-cursussen/Postbacheloropleiding-docent-NT2.htm

Radboud in'to Languages Nijmegen

Gegevens over de NT2-opleiding Radboud in’to Languages i.s.m.de Radboud docentenacademie  
 
Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 16 dagdelen.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 620 uur
Aantal deelnemers: maximaal 15 per groep, start 2 x per jaar 2 groepen
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
 
Vooropleidingseisen:
 
Een taalkundige en/of didactische opleiding met onderwijsbevoegdheid, op minimaal hbo-niveau.
Men kan deelnemen aan de cursus als aspirant-docent, in dat geval zoekt men een stageplaats in het NT2-veld. Ook kunnen deelnemers reeds werkzaam zijn als (niet getrainde of gecertificeerde) NT2-docent of inburgeringscoach.
Voor inschrijving is een intake verplicht.
 
Inhoud en opzet:
 
Inhoud van de cursus is gebaseerd op:
Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemene didactische vaardigheden,
Competentieprofiel BVNT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal) voor de specifieke didactische vaardigheden voor taalonderwijs en voor het lesgeven aan anderstaligen. A- en B-competenties, C-competenties: n.v.t.
Evaluatie: observatie- en verwerkingsopdrachten, beoordeling portfolio, beoordeling door stagebegeleider, intervisiegroep, intervisiegesprek met een docent van de opleiding n.a.v. video-opnames.
Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat docent NT2

Onderdelen van de opleiding.

De totale studiebelasting (incl. praktijkdeel) bedraagt ± 640 uur:
-        120 uur plenaire bijeenkomsten + bestuderen van literatuur
-        260 uur het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, observeren van lessen, deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, mentorgesprekken, en samenstellen van het portfolio
-        240 uur stage/werk in het NT2-onderwijs.
 
1.     Portfolio
Iedere deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfoliomap samen. Daarvoor verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.
 
2.     Plenaire bijeenkomsten
Thema’s die aan de orde komen:
-      Theorie tweedetaalverwerving en tweede taalleren
-      Kennismaking met verschillende doelgroepen en doelgroepanalyse
-      Kennismaking met veel gebruikte NT2-leergangen
-      Algemene didactische vaardigheden
-      Taaldidactiek en de rol van de docent bij taalverwerving
-      Aandacht voor de verschillende vaardigheden en deelvaardigheden
-      Toetsen en evalueren van taalvaardigheid
-      Onderwijs aan laagopgeleiden en analfabeten
-      Collegiale consultatie en reflecteren op het eigen handelen
 
3.     Praktijkdeel
Tijdens het volgen van de cursus zorgt de deelnemer voor minimaal 240 praktijkuren in het NT2-onderwijs. Ongeveer de helft hiervan bestaat uit contacturen, de overige uren worden besteed aan voorbereiding van lessen en evt. correctie van huiswerk en toetsen, en bijvoorbeeld cursistbegeleiding, overleg met de (stage)begeleider en samenwerking met collega’s.
U zoekt zelf een stageplek. Radboud in'to Languages kan ook bemiddelen bij enkele instellingen. U dient zelf zorg te dragen voor een begeleider uit de organisatie waar u stage loopt. Daarnaast wordt u begeleid door een mentor van Radboud in'to Languages.
 
4.     Digitale leeromgeving
Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een digitale leeromgeving. Daarop zijn beschikbaar:
een reader met door de deelnemers te bestuderen literatuur én relevante aanvullende informatie (websites, tijdschriften, verenigingen) of verwijzingen daarnaar
een forum waar de deelnemers vragen, ervaringen, ideeën en commentaren kunnen delen.

Lidy Zijlmans 22 juni 2015
Coördinator scholing
Contactgegevens: docentNT2@into.ru.nl
024 3612158


Uva Amsterdam

Gegevens over de Leergang Nederlands als tweede taal Universiteit van Amsterdam (UvA) 

Via de leergang Nederlands als tweede taal van de Universiteit van Amsterdam kunnen (aankomende)  docenten NT2, materiaalontwikkelaars, beleidsmakers of andere belangstellenden hun kennis op het gebied van Nederlands als tweede taal uitbreiden. Leergang-studenten die zich voorbereiden op het docentschap mogen drie vakken kiezen uit het totale aanbod van de Duale Master Nederlands als tweede taal.

Voor leergangstudenten gelden de volgende vooropleidingseisen: Een bachelor-diploma Nederlandse taal en cultuur, taalwetenschappen of een vreemde taal; of een doctoraal-, master-, bachelor- of hbo-diploma én werkervaring op het gebied van NT2.

Onderdelen van de opleiding

Voor aankomende docenten NT2 is met  BVNT2 het volgende overeen gekomen: geïnteresseerden die de drie hierna genoemde modules kiezen, hebben zich goed voorbereid op de vakinhoudelijke aspecten van het Competentieprofiel voor NT2-docenten . Dit zijn de vakken 1. tweede-taalverwerving- en taalonderwijs, 2. leerkrachtdidactiek Nederlands als tweede taal en 3. ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal .

Tweedetaalverwerving en- taalonderwijs: 6 EC, 168 uur. In dit vak worden theoretische grondslagen van de tweedetaalverwerving verkend en vertaald naar de praktijk van het NT2-onderwijs. Op die manier wordt uitgelegd wat het belang van interactie is, wanneer en hoe feedback effectief is,  welke vorm grammatica-onderwijs het beste kan hebben; hoe woordjes het beste aangeleerd kunnen worden; waarom sommigen veel succesvoller zijn en verder komen dan anderen en meer van dit soort vragen. Studenten lezen een breed scala aan (vaak Engelstalige) teksten. Het vak wordt geëvalueerd d.m.v. presentaties en een tentamen.

Leerkrachtdidactiek Nederlands als tweede taal. 6 EC, 168 uur. In dit vak staan de factoren centraal waardoor het onderwijsproces op het gebied van Nederlands als tweede taal kan worden beïnvloed, met name in termen van de didactische vaardigheden van de docent. Daarbij gaat het zowel om algemene didactiek (hoe ondersteun je een leerproces, de wijze waarop de interactie in de klas plaatsvindt e.d.) als om de meer specifieke taaldidactiek. Aan beide aspecten wordt aandacht besteed, onder meer via het lezen van literatuur op dit gebied en het analyseren van lessen en/of lesprotocollen. Studenten leren welke leerkrachtvaardigheden passend zijn binnen een bepaalde didactische benadering en binnen een bepaalde onderwijscontext.

Ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal: 6 EC, 168 uur. In dit vak maken studenten kennis met de inhoud van leermiddelen op het terrein van Nederlands als tweede taal. Het gaat daarbij vooral om de vaststelling van leerdoelen in termen van lesstof en de wijze waarop die in instructie, oefening en taken zijn vastgelegd. Het gaat in dit vak om leermiddelen in de ruime zin van het woord, en voor verschillende doelgroepen, van peuteropvang tot en met volwasseneneducatie. Studenten leren bestaande leermiddelen te analyseren. Daarnaast krijgen ze wekelijks een opdracht om zelf materiaal te ontwikkelen. Ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal wordt afgesloten met een geïntegreerde eindopdracht.

Studiebelasting

168 uur per vak, ong. 20 uur per week. Er zijn wekelijks twee bijeenkomsten die altijd van 15 tot 17 zijn gepland. Een vak duur 8 weken. 

Periode 

De vakken tweede-taalverwerving- en taalonderwijs en leerkrachtdidactiek worden opeenvolgend gegeven van begin september tot en met eind december. Het vak ontwikkeling leermiddellen wordt gegeven in februari-maart.

Locatie

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Spuistraat 134, 2012 VB
Amsterdam.

Informatie en aanmelding:

http://is.uva.nl/nascholing/leergangen/nt2-en-meertaligheid/leergang-nt2

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Folkert Kuiken, de coördinator van de opleiding. F.kuiken@uva.nl; of 020 525 3850


Deze vakken betreffen de vakinhoudelijke voorbereiding op het NT2-docentschap. De praktijkgerichte voorbereiding zal vorm krijgen in stage of werk.  De BVNT2 heeft een verkorte, aangepaste procedure ontwikkeld voor aspirant-docenten die een vakinhoudelijke opleiding als deze hebben afgerond en vervolgens een portfolio willen presenteren met een weerslag van hun praktijkkennis. Zij kunnen dan het Certificaat Competent NT2 van de BVNT2 behalen. Zie dat onderdeel van de website van de BVNT2


Vlaanderen

Leraar NT2 is een vak apart. Om dat te leren kan je in Vlaanderen terecht bij een aantal gespecialiseerde lerarenopleidingen, met name:

Jordi Casteleyn


Antwerpen

Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen van de Universiteit Antwerpen (Centrum Nascholing Onderwijs)
 
Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden
Aantal bijeenkomsten: 20 colleges van 3 uur (vakdidactiek) en 26 colleges van 2 uur (taalkunde; vrijstelling is mogelijk)
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op loopafstand van het Centraal Station
 
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Daarnaast dien je ook een basiskennis over taalgebruik en taalsystematiek te bezitten.
Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.

Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, reflectiemap, schriftelijk examen grammatica, verwerkingsopdrachten, stagemap
Certificaat/diploma: getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen
 
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen bestaat uit vier opleidingsonderdelen:
1. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten - 13 colleges van 3 uur)
Tijdens werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basiscomponenten van didactiek Nederlands aan Anderstaligen behandeld.
Inhoud: historiek van het tweedetaalonderwijs; didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak); woordenschat- en grammaticaonderwijs; omgaan met doelen en leerplannen; instructies geven; differentiëren en behoeftegericht werken; taakgericht taalonderwijs; toetsing.
2. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 studiepunten - 7 colleges van 3 uur)
Verbreding en verdieping via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
Inhoud: onder meer kennismaking met leermiddelen NT2 en het Huis van het Nederlands; interactieve werkvormen; hoekenwerk met zelf gekozen onderwerpen; alfabetisering.
3. Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten - 600 minuten observatiestage en 800 minuten lesstage)
Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen.
4. Aanvullende vakstudie Nederlands (6 studiepunten - 26 colleges van 2 uur)
Taalkundig opleidingsonderdeel met hoor- en werkcolleges. Vrijstelling is mogelijk op basis van je diploma en/of werkervaring. Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld: Taal- en Letterkunde; Toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak.
Meer informatie over het postgraduaat vind je op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen: www.uantwerpen.be/cno (> Cursusaanbod > Postgraduaten).
 
Rita Rymenans
20 mei 2015

Gent

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent, Basiscompetenties Specifieke Lerarenopleiding
Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek, stage
Certificaat/diploma: Certificaat Didactische Competentie Opleidingspraktijk/Stage NT2-leerkracht
 
Onderdelen van de opleiding:
 
De cursus bestaat uit een preservice deel en een stagedeel. In het preservice deel behandelen we voornamelijk de vakdidactiek NT2 (vier vaardigheden, woordenschat, grammatica), informatie over het NT2-vakgebied (aanbieders, materialen, ontwikkelingen) en innovaties in NT2 (ICT, coaching, motivatie). Het preservice deel bestaat uit theorie, opleidingspraktijk en preservice praktijk.
 
TH (theorie)
 
De theorie heeft een studiebelasting van 3 studiepunten. Dit betekent een werkelijke studiebelasting uitgedrukt in uur van 3 X 25 uur = 75 uur. Tijdens de contactlessen worden de volgende thema’s uitgediept, gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5.
 
            De NT2-wereld (aanbieders, cursisten, materiaal)
            Taalleertheorie (volwassenen): impliciet en expliciet leren, taalleermethodes
            Receptieve vaardigheden: luisteren en lezen
            Productieve vaardigheden: spreken en schrijven
            Creatieve werkvormen
            Grammatica: wat, hoe en waarom (niet)?
            Woordenschatsdidactiek
            ICT en NT2: ICT-ondersteund leren en blended learning
            Feedback (spreken, schrijven en leerproces)
            Motivatie en coaching
            Differentiatie
 
 OP (opleidingspraktijk)
 
De opleidingspraktijk heeft een gewicht van 5,1 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 127,5 uur.
 
In dit deel worden de theoretische onderwerpen verder uitgediept in workshops en presentaties van de docenten of van specialisten in de verschillende deelgebieden. Daarnaast presenteren de studenten via groepswerk en zelfstandige werkvormen zelf een aantal geselecteerde onderwerpen. De inhoud van dit onderdeel is zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard en is gebaseerd op de competenties genoemd in deel A en deel B van het Competentieprofiel NT2-docent. Omdat in de toelatingsvoorwaarden zowel een lerarendiploma (didactische en pedagogische vaardigheden) als een talendiploma (taalbeheersing en kennis taalkunde) is vereist, gaat de aandacht vooral uit naar NT2-specifieke competenties. Er wordt tevens een stevige basis gelegd voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel. Bij de verwerkingsopdrachten (en in de stage) is het zelfs mogelijk dat een cursist zich toelegt op een van de C-competenties.
           
PP (preservice praktijk)
 
De preservicepraktijk heeft een gewicht van 1,9 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 47,5 uur. In dit deel staan de interpersoonlijke, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, het creëren van een krachtige leeromgeving en begeleidings- en coachingsvaardigheden). Zo worden de studenten van de lerarenopleiding bij het begin van de cursus gekoppeld aan een cursist NT2 om de opgedane inzichten op het leerproces van deze NT2-cursist toe te passen
DCS (stage)
 
In het tweede semester van de opleiding kan je stage lopen. Studiebelasting: 175 uur. De stage bestaat uit 10u kijkstage en 20u doestage (bij verschillende NT2-aanbieders: CVO, CBE, OKAN, VDAB,...).
 
Daarnaast neemt de student deel aan activiteiten en bijeenkomsten met als doel het nader kennismaken met verschillende aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om het bijwonen van een vakgroepvergadering, het deelnemen aan een studiedag, het coachen, begeleiden, remediëren van NT2-cursisten, het organiseren van een extra-curriculaire activiteit, het bezoeken van een onderwijsinstelling (Huis van Het Nederlands, leerpunt, VDAB), het helpen opmaken van een toetsenbank etc... Studenten die de specialisatie NT2 combineren met de specifieke lerarenopleiding lopen 80 uur onderwijsassistentschap in een departement NT2.
 
De stagiair wordt begeleid door de mentoren van de stagescholen, een stagebegeleider van Het Perspectief en een stagecoördinator. Bovenop de individuele samenkomsten worden intervisiemomenten georganiseerd voor alle stagiairs.
 
Contact
 
De lessen vinden plaats elke woensdagavond van 18.10u tot 21.40u in de Nonnemeersstraat 15, 9000 Gent. De cursus (preservice deel) kost 180 euro.
 
Meer info vind je op onze website: http://www.hetperspectief.net/nt2-dcp.html
 
Voor meer vragen kan je terecht bij de lesgevers:
 
 

KU Leuven

Postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven (Faculteit Letteren)
 
Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden.
Aantal bijeenkomsten: 16 colleges vakdidactiek van 3 uur: 12 tijdens het eerste semester (september- december) en 4 tijdens het tweede semester. Daarnaast voert de student een stage in 2 contexten uit.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 20 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, stage, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: MSI-instituut in het centrum van Leuven, op loopafstand van het station van Leuven
 
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en (a) een lerarenopleiding met talencomponent heeft gevolgd, of (b) minstens één jaar leservaring heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.

Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, stagemap, mondeling examen vakdidactiek, verwerkingsopdrachten
Certificaat/diploma: Getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven
 
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven bestaat uit twee opleidingsonderdelen:
1. Vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen (6 studiepunten – 16 bijeenkomsten van 3 uur)
Tijdens levendige, praktijkgerichte werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basisprincipes  van didactiek Nederlands voor Anderstaligen behandeld. Je verwerft inzichten in hoe volwassenen en jongeren het Nederlands als tweede taal (NT2) verwerven. Je bouwt je deskundigheid op om krachtige leeromgevingen te ontwikkelen voor het NT2-onderwijs. Je verwerft cruciale inzichten in o.a. behoeftegericht werken, het inzetten van authentiek materiaal, taakgericht werken, differentiatie, het inbedden van aandacht voor grammatica en woordenschat in taalvaardigheidsonderwijs, het inzetten van ICT in het NT2-onderwijs. Je verwerft inzichten in principes van goede evaluatie en toetsing.
2. Stage Didactiek Nederlands voor Anderstaligen (14 studiepunten- 10 lesuren observatiestage en 20 lesuren lesstage)
Je krijgt volop de kans om je nieuwe inzichten in de praktijk om te zetten. Je ontwikkelt zelf klasactiviteiten voor de NT2-klas. Je hebt de kans om een observatiestage uit te voeren en bij ervaren NT2-lesgevers en onthaalleerkrachten te gaan kijken. Je hebt de kans om zelf les te geven in twee verschillende contexten. Je leert al doende, en door te reflecteren op wat je doet.
 
Meer informatie over het postgraduaat vind je:
- op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Faculteit Letteren – KU Leuven) via de volgende link: http://cteno.be/?idWp=252
 
22 mei 2015

Instellingen die nascholing aanbieden

 1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 2. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes
 3. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Afd. VU-NT2
 4. Radboud in'to Languages, Nijmegen
 5. ITTA, Instituut voor taalonderwijs en taalonderzoek voor anderstaligen van de Universiteit van Amsterdam
 6. Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
 7. Karel de Grote Hogeschool, VOBE