Officiele lerarenopleidingen voor docenten NT2 (introductie)

 
In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende officiële lerarenopleidingen voor docenten NT2. Bij officiële opleidingen moet men denken aan opleidingen van het post-hbo en post-academisch onderwijs. Deze opleidingen bieden een volledig programma voor theoretische en praktische vorming. Alle opleidingen baseren zich op het Competentieprofiel van de BVNT2.
De onderstaande opleidingen worden aangeboden in Nederland en
Vlaanderen.
De BVNT2 hecht veel belang aan goed vakmanschap en hoopt dat zo veel mogelijk, huidige en toekomstige NT2-docenten een (aanvullende) opleiding volgen.
Om die reden worden op de BVNT2-site de programma’s van de verschillende opleidingen onder de aandacht gebracht. De programma’s zijn niet alle gelijk qua omvang, diepgang, inhoud en kosten. De docent die wil deelnemen zal zelf een afweging moeten maken welke opleiding het beste past bij de eigen wensen en mogelijkheden.

De bestaande NT2-docenten Opleidingen hebben enkele algemene kenmerken. Die algemene kenmerken zijn niet bij elke opleiding precies en in dezelfde mate aanwezig. Opleidingen hebben natuurlijk een zekere vrijheid om accenten te leggen.

Algemene kenmerken

1.     Totale omvang van de opleiding: in totaal aan studie- en werkuren: tussen 600 en 700 uur. (Combinatie UvA Leergang en Verkorte EVC = 504 + 500 uur = 1004 uur).

2.     Duur van de opleiding 1 tot 2 jaar.

3.     Afsluiting met portfolio en examen of assessment. En: voldaan aan de opleidingseisen.

4.     Het theorie- en (zelf-)studiedeel (inclusief praktijkopdrachten) in de opleiding is 380 tot 560 uur.

5.     Inhoud van het opleidingsprogramma: Het gehele Competentieprofiel wordt gedekt; A1 t/m A5, B1 (mogelijk vrijgesteld met onderwijsbevoegdheid), B2 t/m B5. Verschillende onderdelen van het C-deel zijn onderdeel van de opleiding of van thematische workshops.

6.     Vakkenniscomponent: Het opleidingsprogramma omvat alle onderdelen van het Handboek.

7.     De instelling voldoet aan de Dublindescriptoren.

8.     De praktijkontwikkeling (op de stageplek of de eigenwerkplek) wordt voor een deel gevolgd en ondersteund door een bekwame en ervaren, en bij voorkeur NT2-gecertificeerde docenten die de rol van praktijkbegeleider op zich hebben genomen.Overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen

NB. Voor feitelijke informatie over de verschillende docentenopleidingen in Nederland en Vlaanderen, klik hier

Een nieuw overzicht van de stand van zaken in NT2-docentenopleidingen en EVC-procedures van de BVNT2
(februari 2017)
 
Hoeveel gecertificeerde NT2-docenten zijn er inmiddels?

Hoeveel aspirant-NT2-docenten zijn in opleiding?

Hoeveel EVC-plaatsen zijn er beschikbaar?

Er is nog steeds veel vraag naar gecertificeerde NT2-docenten. Vooral vanwege de extra instroom van vluchtelingen hebben scholen en opleidingen voor (jong-)volwassenen veel meer behoefte aan NT2-docenten dan enkele jaren geleden. Begin 2016 hebben we een eerste totaaloverzicht gepresenteerd.
In dit artikel geven we een bijgewerkt overzicht van de inmiddels beschikbare professionals in het NT2-vakgebied. En ook geven we een overzicht van de bezetting van de opleidingsplaatsen aan de NT2-lerarenopleidingen en een overzicht van de beschikbare EVC-plekken.

Soorten dienstbetrekkingen en aanstellingen van NT2-docenten

NT2-docenten werken in verschillende sectoren van het reguliere en particuliere onderwijs. Niet overal worden kwalificatie-eisen gesteld. En in het reguliere onderwijs kunnen naast of in plaats van een NT2-bekwaamheid juist andere kwalificaties gevraagd worden, bij voorbeeld een lerarenbevoegdheid.  In de Inburgering worden juist vooral bekwaamheidseisen gesteld.

NT2 docenten/alfabetiseringsdocenten kunnen op verschillende manieren in het werkveld opereren:

 • Als werknemer van een rijksgesubsidieerde onderwijsinstelling (isk/vo, mbo, hbo, wo, e.d.).
 • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een taalaanbieder in de volwasseneneducatie.
 • Als (tijdelijke/vaste) werknemer van een uitzendbureau, een payroll-bureau, e.d.
 • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) met een eigen eenmansbedrijf en als zodanig werkend als aanbieder.
 • Als zelfstandig gevestigde NT2-docent (zzp) die wordt ingehuurd als freelancer of onderaannemer.
 
Gecertificeerde bekwame NT2-docenten via opleiding
Er zijn verschillende manieren om gecertificeerd bekwaam NT2-docent te worden. Bij voorbeeld door het volgen en afronden van een post-hbo of post-bachelor docentenopleiding of door het volgen van een masteropleiding op een universiteit, aangevuld met een beoordeling van voldoende praktijkervaring. De meeste opleidingen duren een schooljaar. Alle opleidingen hebben een grote linguïstische, vaktheoretische en didactische component, maar ook een algemeen pedagogische, en een ruime praktijkcomponent. Alle onderdelen van de opleiding worden getoetst en beoordeeld, en deelnemers moeten aan bepaalde kwantitatieve eisen voldoen om te kunnen slagen. De opleidingen voldoen aan de Wet BIO en aan de Dublin-descriptoren.
Sinds 2005 baseren alle NT2-docentenopleidingen zich - zowel de hieronder genoemde Nederlandse opleidingen als ook de drie Vlaamse opleidingen - op het profiel Competent NT2-docent dat de algemene ledenvergadering van de BVNT2 destijds heeft aangenomen. De opleidingen werken nauw samen en stemmen inhoudelijke en organisatorische kwesties met elkaar af. Zij hebben een regulier overleg onder auspiciën van de BVNT2.
Naar schatting hebben circa 500 NT2-docenten in de periode 2005 - 2013 zo’n lerarenopleiding afgerond. De afgelopen jaren is er een sterke toename van opleidingsplaatsen gerealiseerd. Alle opleidingen hebben extra cursussen geopend en er zijn ook opleidingen die de docententrainingen “in company” hebben verzorgd. Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit bijna verdrievoudigd. Toch zijn er nog bij alle opleidingen wachtlijsten.
Overzicht opleidingsplaatsen voor NT2-docenten bij Lerarenopleidingen in Nederland (2014- 2017)

NT2 docenten-opleidingen
2014
Regulier
2014
Op locatie
2015
Regulier
2015
Op locatie
2016
Regulier
2016
Op locatie
2017
 
Regulier
2017
 
Op locatie
Totaal
014-017
VU / Windesheim
45
0
54
0
    76
150
75
150
550
Hogeschool Utrecht
20
24
20
18
81
42
80
90
375
Hogeschool van Amsterdam
-
-
-
-
30
-
30
-
60
Fontys Hogeschool
16
0
32
12
64
32
58
58
 272 
Radboud in’to Languages
39
0
60
5
96
45
64
36
345
Rijksuniversiteit Groningen
-
-
-
-
17
-
32
-
49
Universiteit  A’dam
0
0
0
0
16
0
-
-
16
Taalbureau Olijhoek&Valk + Verstaanbaar Spreken
-
-
-
-
32
-
-
-
  32
Totaal
 120
24
166
35
412
269
339
334
1699

Certificering van ervaren en bekwame NT2-docenten via EVC

Naast de opleidingen, voor de nieuwkomers in het NT2-veld, is er sinds 2006 een EVC (eerder/elders verworven competenties)-procedure ten behoeve van NT2-docenten die vaak al jarenlang lesgeven en in de loop der tijd allerlei vormen van scholing, bijscholing en training hebben gevolgd op specifieke aspecten van de NT2-ontwikkeling en het NT2-onderwijs. De docenten die aan die beschrijving voldoen en van deze route gebruik kunnen maken, verzamelen volgens een vast patroon allerlei gegevens over de eigen kennis en bekwaamheden (certificaten, lessenseries, cursistevaluaties, video’s) in een portfolio en zij hebben vervolgens een assessmentgesprek bij een van de daartoe aangewezen lerarenopleidingen.
Op deze manier zijn de afgelopen jaren 422 NT2-docenten gecertificeerd. In het cursusjaren 2015 en 2016 zijn er heel veel EVC-trajecten opgestart. Volgens de opgave van de opleidingen zullen er in 2017-18 nog eens 167 extra EVC-assessments kunnen worden uitgevoerd.
Er is een beperkt aantal NT2-docentenopleidingen waarmee de BVNT2 een Convenant heeft afgesloten voor deze assessments; het gaat om opleidingen die een gevestigde pedagogisch didactische component hebben en normaal ook reguliere lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs verzorgen (voor gehanteerde criteria: zie de website van de BVNT2).
De NT2-docentenopleidingen hebben in samenwerking met de BVNT2 een extra opleiding voor veldassessoren georganiseerd in de winter van 2016-17. Deze gecertificeerde NT2-assessoren worden nu ingezet in de EVC-procedures.
Een assessment vindt plaats bij 2 gecertificeerde beoordelaars: een docent lerarenopleiding en een veldassessor. De lerarenopleiding, samen met de BVNT2, verstrekt uiteindelijk het bekwaamheidscertificaat.
 
Jaar
Aantal EVC-gecertificeerden
2005
7
2006
6
2007
41
2008
10
2009
10
2010
19
2011
100
2012
85
2013
29
2014
32
2015
34
2016
47
Totaal
422


Aantal EVC-assessmentplaatsen
2015-16
2016-17
2017-18
Totaal
NT2-docentenopleidingen VU-Windesheim
39
 50
50
139
Hogeschool Utrecht
15
 35
30
 80
Radboud in’to Languages
-
 32
40
 72
Fontys Hogeschool
12
 24
27
 51
Hogeschool van Amsterdam
-
  6
20
 26
Totaal
66
147
167
368
 
 
Februari 2017, Beroepsvereniging van NT2-docenten,
Annet Berntsen, Simon Verhallen

Officiele lerarenopleidingen voor docenten NT2

Navigeer snel naar
docentenopleidingen Vlaanderen

Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam i.s.m. Hogeschool Windesheim Zwolle


Gegevens over de opleiding tot docent Nederlands als tweede taal VU-Windesheim
 
Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 32 dagdelen.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): ~700 uur
Aantal deelnemers (jaarlijks): 72 (vier groepen)
Locatie: VU Amsterdam (twee groepen) en Hogeschool Windesheim Zwolle (twee groepen)
 
Vooropleidingseisen:

Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding of een afgeronde academische opleiding . Het volgen van de voorbereidingscursus (vier bijeenkomsten in april-mei in Amsterdam of Zwolle) is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld. 

 

In praktijk is ongeveer een kwart van de deelnemers zittend NT2-docent, een kwart zittend docent (maar geen NT2-docent), een kwart geen docent (maar wel werkend met anderstaligen, bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk, IND, AZC, re-integratie), en een kwart student (meestal Taalwetenschap of Nederlands).

 
Inhoud en opzet van de opleiding:
Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent en SBL-competentieprofiel.
Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek.
Certificaat/diploma: NT2-docent en Bewijs van Didactische Bekwaamheid.
 
Onderdelen van de opleiding.
1. Vakinhoudelijke theoriedeel. Studiebelasting: 280 uur. Bijeenkomsten: 15. Onderwerpen: Leertheorieën, taalleertheorieën, tweedetaalverwerving, (benaderingen en principes van) tweedetaalonderwijs. Gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5.
2. Vakinhoudelijke / algemene toepassingsdeel. Studiebelasting: 140 uur. Bijeenkomsten: 9. In dit deel worden een aantal onderwerpen verder uitgediept, in workshops van een dagdeel onder begeleiding van een specialist op dit gebied. De onderwerpen variëren jaarlijks. Het kan bijvoorbeeld gaan om Taal & Cultuur, Uitspraakonderwijs, Woordenschatonderwijs, Toetsing, Alfabetisering, Leermiddelenontwikkeling, Feedback geven, Differentiatie en Activerende didactiek. De onderwerpen zijn zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard, en worden derhalve genoemd in deel A en in deel B van het Competentieprofiel NT2-docent. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling met behulp van dit onderdeel de basis te leggen voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel. 
3. Algemene docentvaardigheden. Studiebelasting: 140 uur. Bijeenkomsten: 8. In dit deel staan de interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor bijvoorbeeld het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, begeleidings- & coachingsvaardigheden, activerend leren, intervisie & reflectie en werken met persoonlijk ontwikkelingsplan & portfolio). De inhoud van dit onderdeel is gebaseerd op de zeven competenties uit het SBL-competentieprofiel (www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/VOBVE20mei.doc) en op onderdeel B van het Competentieprofiel docent NT2.
4. Praktijkdeel. Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 3 verzorgt de deelnemer minimaal 150 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als stagiair.
5. Praktijkbijeenkomsten. Bijeenkomsten: Jaarlijks wordt een variërend aantal praktijkbijeenkomsten georganiseerd met als doel het nader kennismaken met bepaalde aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om leermiddelenpresentaties, docentendagen, studiemiddagen, conferenties of soortgelijke bijeenkomsten, en om het bezoeken van een onderwijsinstelling (ROC, UTC, particulier instituut), een uitgeverij, etc.

Voor meer informatie en aanmelding: https://nt2.vu.nl/nl/nt2-professional/docenten-nt2/docentenopleiding/index.aspx


Bart Bossers (coördinator opleiding)
21 augustus 2017
020 5986542

Centrum Archimedes Hogeschool Utrecht

Gegevens over de post-bachelor opleiding Docent NT2 voor (jong-) volwassenen
Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes
 

Voor wie

Het doceren van Nederlands als tweede taal (NT2) is een vak. Centrum Archimedes biedt sinds vele jaren de post-bachelor-opleiding docent NT2 aan. Aankomend- en ervaren NT2 docenten onderscheiden zich met het certificaat van deze HU-opleiding op de vrije markt van NT2- en inburgeringscursussen.  Deze opleiding van Hogeschool Utrecht biedt onderwijs in de vorm van blended learning: 18 bijeenkomsten wisselt u af met praktijkervaring en  begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving. Theorie wordt gekoppeld aan praktijk, want start- en eindpunt zijn uw eigen NT2-lessen. Deze leert u nog beter te voorzien van didactische kwaliteit en karakter in een platform van leren, uitwisseling en ontmoeting.

 

Duur van de opleiding: De 'blended' opleiding duurt een jaar

Aantal bijeenkomsten: 18 opleidingsbijeenkomsten in Utrecht ( 4 uur contacttijd, 2 uur leerteam-uitwisseling).

Studiebelastingsuren: Contacturen: 90 + Zelfstudie/leerteam 430 + NT2-werk/stage 320 uur.

Aantal deelnemers: 22 

Start: september en januari

Kosten: € 3150 (vrij van btw) 

Prijsinformatie: Bovenstaande kosten zijn inclusief € 100 inschrijfkosten, die direct na inschrijving gefactureerd worden. Voor de inschrijfkosten wordt geen restitutie verleend. Wanneer u na het intakegesprek te horen krijgt dat u toelaatbaar bent voor de opleiding, dan ontvangt u nog een restfactuur van € 3050.

Locatie: Utrecht Science Park (De Uithof)

Informatie en aanmelding via de HU-site: http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2

Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent

1.     Een afgeronde wo- of hbo-opleiding, bij voorkeur met onderwijsbevoegdheid en/of met relevantie voor het vakgebied Nederlands als tweede taal

Belangstellenden met mbo-4 diploma en relevante werkervaring kunnen een intake-assessment doen (opdracht + gesprek). Een voldoende beoordeling is voorwaarde voor toelating.

Belangstellenden met een hbo – of wo-diploma van een buitenlandse universiteit dienen ook het Staatsexamen NT2 programma II te bezitten. Een spreek – en schrijfopdracht op niveau C1 zal deel uitmaken van de intakeprocedure.

2.     Een werkplek of stageplaats als NT2-docent (bij een taalaanbieder met Keurmerk BoW) van minimaal 6 uur per week (2 dagdelen). Stage/werk wordt begeleid door een gecertificeerd Nt2-docent of professioneel NT2-team  (bij werk op een ISK of mbo-opleiding).

3.     Affiniteit en ervaring met de doelgroep tweedetaalleerders.

 

Inhoud en opzet van de opleiding:

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent (A- en B-competenties), BVNT2, 2005

Evaluatie en eindbeoordeling:  Feedback en beoordeling op basis van eindopdracht per module, waarin u uw ontwikkeling als NT2-docent aantoont.

Certificaat/diploma: HU-post-bachelor certificaat Docent Nederlands als tweede taal aan (jong) volwassenen.

Vervolgstudies mogelijk na deze opleiding: Docent Nederlands tweedegraads, Pedagogisch/didactisch Getuigschrift.

 

Wat u leert en hoe u leert

De opleiding kiest voor blended leren: 18 bijeenkomsten wisselt u af met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving HUbl (HU-blended). Theorie over tweedetaalverwerving en didactiek van het NT2-onderwijs past u toe in uw eigen lessen, Vanaf de start van de opleiding geeft u NT2-lessen die u leert opbouwen tot NT2-didactische kwaliteit. In de opleidingsbijeenkomsten gaat het om kennis, uitwisseling en ontmoeting met medestudenten.

De opleiding bestaat uit  zes modulen, elk met een rijkdom aan NT2-theorie en NT2-didactiek. De opleiding richt zich op NT2-lessen inburgering (tot A2), NT2 aan hoger opgeleiden die werken aan NT2-Staatsexamens, alfabetisering NT2,  ISK-leerlingen en taalbegeleiding voor werk en beroepsopleiding. U werkt in een leerteam en individueel aan ruim 30 opdrachten. Gedurende de opleiding maakt u twee keer een video-opname van uw NT2-les. Elke module sluit af met een eindopdracht die beoordeeld wordt. De laatste module sluit af met een praktijkopdracht: voor uw eigen NT2-lesgroep ontwikkelt u een lessenserie, u verantwoordt uw aanpak op basis van evaluatie.

 

Inhoud

De zes modulen van de HU-opleiding docent NT2 voor (jong-) volwassenen hebben de volgende inhoud:

 • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek
 • Taalvaardigheid: ERK, spreken. gesprekken en luisteren
 • Taalvaardigheid: woordenschat, lezen, schrijven en grammatica NT2
 • Specialisaties NT2-docent: alfabetisering NT2, interculturaliteit, differentiatie
 • Taal voor werk en beroep: taalbewust lesgeven voor werk en beroep, Nederlands op de werkvloer,
 • Voortgang, toetsing en examens: NT2-examens en praktijkonderzoek

Aanmelden en actuele informatie via de website

http://www.cursussen.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-docent-NT2

Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier en uitnodiging voor de informatie- en intakebijeenkomst.

 

Team opleiders NT2-docenten

Annet Berntsen, Ineke Zuidema, Arnold van Veen, Mieke Lafleur, Anneloes Spaan, Yvonne Langendoen, Merel Borgesius, Sandy Posthumus Meyjes, Marijke Pos, Gerdie Wolfs, Ellis Delken

 

Centrum Archimedes, Hogeschool Utrecht

centrumarchimedes@hu.nl

oktober 2017


Fontys Tilburg

Gegevens over de Post-bachelor opleiding docent Nederlands als tweede taal 

Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Duur van de opleiding: één jaar.

Aantal bijeenkomsten: 15 lesdagen van 6 uur.

Studiebelastingsuren: (exclusief praktijkuren): 400 uur.

Aantal deelnemers per groep: mininimaal 12- maximaal 16.

Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg of op locatie van de opdrachtgever.

Toelatingseisen: 

Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur een opleiding die leidt tot een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Als de kandidaat niet over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheide beschikt, heeft een verwante vooropleiding (bijv. Logopedie, Taalwetenschappen, Taal- en cultuurstudies) de voorkeur.

Voor kandidaten zonder lesbevoegdheid wordt in een intakegesprek de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding beoordeeld. 

Daarnaast dient de kandidaat in de praktijk werkzaam te zijn als docent Nederlands als tweede taal (minimaal 200 contacturen op jaarbasis).

 

Inhoud en opzet van de opleiding:

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent: alle A-competenties, competenties B1, B2 en B4, C-competenties: deel van competenties alfabetisering

Evaluatie: beoordeling op basis van 3 praktijkopdrachten en een eindgesprek.

Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat Post-bachelor opleiding docent NT2.

 

Onderdelen van de opleiding.

 

 1. Werken aan de competenties m.b.v. diverse leertaken

Vanaf  het begin van de opleiding vult de deelnemer een digitale map. In deze map verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: studieopdrachten van de opleiding, lesopzetten, logboeken, intervisieverslagen. Gaandeweg de opleiding wordt zo een portfolio opgebouwd waarmee de ontwikkeling in competenties zichtbaar wordt gemaakt. Voor ervaren docenten NT2 kan het portfolio tevens dienen als basis voor de assessmentprocedure behorend bij het door de Beroepsvereniging van NT2/docenten in het leven geroepen certificaat ‘competent NT2-docent’. 

 

2.    Plenaire bijeenkomsten: 15 bijeenkomsten van 6 uur

De bijeenkomsten zijn geordend rondom 4 thema’s (modules):

-       De NT2-cursist: wie is hij/zij en wat heeft hij/zij nodig ?

-       Het onderwijzen van NT2: taal en taalvaardigheid en het voorbereiden van lessen.

-       De praktijk van het NT2-onderwijs: didactiek en de rol van de docent.

-       Specialisaties: Alfabetisering.

Daarnaast wordt een deel van de bijeenkomsten gevuld met thema’s waar de belangstelling van de deelnemers naar uitgaat.

De totale studiebelasting(excl. praktijkdeel) bedraagt 400  uur: 90 uur plenaire bijeenkomsten, 240 uur zelfstudie en voorbereiding studieopdrachten en materialen voor digitaal portfolio, 60 uur samenstellen eindopdrachten, 10 uur voor intakegesprek, eindgesprek en voor- en nazorg naar aanleiding van werkbezoek-lesobservatie door de opleider.

 

3.    Praktijkdeel

Tegelijkertijd en in wisselwerking met onderdeel 2 verzorgt de deelnemer minimaal 200 praktijkuren in het NT2-onderwijs, hetzij duaal (zittende NT2-docenten), hetzij als 

stagiair (e). Een praktijkplek als klassenassistent komt niet in aanmerking als praktijkplek.

 

4.   Begeleiding via internet

De deelnemers aan de opleiding krijgen ondersteuning met behulp van een digitale omgeving op internet. De omgeving dient voor kennisdeling en voor kennisconstructie. De volgende hulpmiddelen/functies zijn beschikbaar:

 • een ‘archief’ met de door de docenten te bestuderen literatuur én relevante aanvullende informatie of (in verband met eigendomsrechten) verwijzingen daarnaar
 • een ‘materialenbank’ waar de docenten zelf ontwikkelde materialen kunnen opslaan en voor elkaar toegankelijk maken
 • een ‘forum’ waar de docenten terecht kunnen met vragen, ervaringen, ideeën en commentaren
 
Annette Hurkmans en Petra Poelmans
8 mei 2017
 
Secretariaat:  flotacademie@fontys.nl of 
Website: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Post-bacheloropleiding-Docent-NT2.htm

Radboud in'to Languages Nijmegen

Gegevens over de NT2-opleiding Radboud in’to Languages i.s.m.de Radboud docentenacademie  
 
Duur van de opleiding: één jaar.
Aantal bijeenkomsten: 16 dagdelen.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 640 uur
Aantal deelnemers: maximaal 16 per groep, start 2 x per jaar 3 groepen
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
 
Vooropleidingseisen:
 
Een afgeronde HBO-opleiding is minimaal verplicht. Specifiek:
 • Een opleiding met een onderwijsbevoegdheid zoals een PABO, of lerarenopleiding Nederlands of een vreemde taal.
 • Een opleiding met onderwijsbevoegdheid (andere dan Nederlands of moderne vreemde talen) maar met enige ervaring in NT2-onderwijs (bijv. als vrijwilliger).
 • Een opleiding Nederlands of een vreemde taal (zonder onderwijsbevoegdheid), algemene of toegepaste taalwetenschap, tolk-vertalersopleiding, logopedie, onderwijskunde, + enige ervaring in het NT2-onderwijs (bijv. als vrijwilliger).
 • Een opleiding Culturele Antropologie (met onderwijsbevoegdheid tot bijv. docent maatschappijleer)

*Indien u al over een onderwijsbevoegdheid beschikt, kunt u voor een aantal colleges vrijstelling krijgen.

Nb.: onze toelatingseisen zijn afgestemd op de eisen van Blik op Werk, de keurmerkinstantie voor inburgeringsinstituten.


Men kan deelnemen aan de cursus als aspirant-docent, in dat geval zoekt men een stageplaats in het NT2-veld. Ook kunnen deelnemers reeds werkzaam zijn als (niet getrainde of gecertificeerde) NT2-docent of inburgeringscoach. Op de stage- of werkplek dient men begeleid te worden door een ervaren NT2-docent.
Voor inschrijving is een intake verplicht.
 
Inhoud en opzet:
 
Inhoud van de cursus is gebaseerd op:
-        Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemene didactische vaardigheden;
-        Competentieprofiel BVNT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal) voor de specifieke didactische vaardigheden voor taalonderwijs en voor het lesgeven aan anderstaligen. A- en B-competenties, C-competenties: n.v.t.
Evaluatie geschiedt op basis van een portfolio met daarin:
-        Verwerkingsopdrachten;
-        Video-opnames met reflectieverslagen;
-        Observatie- en intervisieverslagen;
-        Stageverslag en beoordeling door stagebegeleider
-        Reflectie op de eigen competenties en ontwikkeling.
-        Certificaat/diploma: Bekwaamheidscertificaat docent 

Onderdelen van de opleiding.

De totale studiebelasting (incl. praktijkdeel) bedraagt ± 640 uur:
-        120 uur: plenaire bijeenkomsten + bestuderen van literatuur
-        260 uur: het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, observeren van lessen, deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, mentorgesprekken, en samenstellen van het portfolio
-        240 uur stage/werk in het NT2-onderwijs.
 
1.     Portfolio
Iedere deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfolio samen. Daarvoor verzamelt de deelnemer gedurende de opleiding allerlei materialen die de ontwikkeling in zijn/haar competenties zichtbaar maken. Producten die verzameld worden zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.
 
2.     Plenaire bijeenkomsten
Thema’s die aan de orde komen:
-      Theorie tweedetaalverwerving en tweede taalleren
-      Kennismaking met verschillende doelgroepen en doelgroepanalyse
-      Kennismaking met veel gebruikte NT2-leergangen
-      Algemene didactische vaardigheden
-      Taaldidactiek en de rol van de docent bij taalverwerving
-      Aandacht voor de verschillende vaardigheden en deelvaardigheden
-      Toetsen en evalueren van taalvaardigheid
-      Onderwijs aan laagopgeleiden en analfabeten
-      Collegiale consultatie en reflecteren op het eigen handelen
 
3.     Praktijkdeel
Tijdens het volgen van de cursus zorgt de deelnemer voor minimaal 240 praktijkuren in het NT2-onderwijs. Ongeveer de helft hiervan bestaat uit contacturen, de overige uren worden besteed aan voorbereiding van lessen en evt. correctie van huiswerk en toetsen, en bijvoorbeeld cursistbegeleiding, overleg met de (stage)begeleider en samenwerking met collega’s.
U zoekt zelf een stageplek. Radboud in'to Languages kan ook bemiddelen bij enkele instellingen. U dient zelf zorg te dragen voor een begeleider uit de organisatie waar u stage loopt. Daarnaast wordt u begeleid door een mentor van Radboud in'to Languages.
 
4.     Digitale leeromgeving
Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een digitale leeromgeving. Daarop zijn beschikbaar:
-        Een reader met door de deelnemers te bestuderen literatuur;
-        Collegestukken;
-        Relevante aanvullende informatie (websites, tijdschriften, verenigingen) of verwijzingen daarnaar;
-        Een forum waar de deelnemers vragen, ervaringen, ideeën en commentaren kunnen delen.
 
Lidy Zijlmans
Coördinator scholing
Contactgegevens: docentNT2@into.ru.nl
|+31 (0)615289481 


Uva Amsterdam

Gegevens over de Leergang Nederlands als tweede taal Universiteit van Amsterdam (UvA) 

Via de leergang Nederlands als tweede taal van de Universiteit van Amsterdam kunnen (aankomende)  docenten NT2, materiaalontwikkelaars, beleidsmakers of andere belangstellenden hun kennis op het gebied van Nederlands als tweede taal uitbreiden. Leergang-studenten die zich voorbereiden op het docentschap mogen drie vakken kiezen uit het totale aanbod van de Duale Master Nederlands als tweede taal.

Voor leergangstudenten gelden de volgende vooropleidingseisen: Een bachelor-diploma Nederlandse taal en cultuur, taalwetenschappen of een vreemde taal; of een doctoraal-, master-, bachelor- of hbo-diploma én werkervaring op het gebied van NT2.

Onderdelen van de opleiding

Voor aankomende docenten NT2 is met  BVNT2 het volgende overeen gekomen: geïnteresseerden die de drie hierna genoemde modules kiezen, hebben zich goed voorbereid op de vakinhoudelijke aspecten van het Competentieprofiel voor NT2-docenten . Dit zijn de vakken 1. tweede-taalverwerving- en taalonderwijs, 2. leerkrachtdidactiek Nederlands als tweede taal en 3. ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal .

Tweedetaalverwerving en- taalonderwijs: 6 EC, 168 uur. In dit vak worden theoretische grondslagen van de tweedetaalverwerving verkend en vertaald naar de praktijk van het NT2-onderwijs. Op die manier wordt uitgelegd wat het belang van interactie is, wanneer en hoe feedback effectief is,  welke vorm grammatica-onderwijs het beste kan hebben; hoe woordjes het beste aangeleerd kunnen worden; waarom sommigen veel succesvoller zijn en verder komen dan anderen en meer van dit soort vragen. Studenten lezen een breed scala aan (vaak Engelstalige) teksten. Het vak wordt geëvalueerd d.m.v. presentaties en een tentamen.

Leerkrachtdidactiek Nederlands als tweede taal. 6 EC, 168 uur. In dit vak staan de factoren centraal waardoor het onderwijsproces op het gebied van Nederlands als tweede taal kan worden beïnvloed, met name in termen van de didactische vaardigheden van de docent. Daarbij gaat het zowel om algemene didactiek (hoe ondersteun je een leerproces, de wijze waarop de interactie in de klas plaatsvindt e.d.) als om de meer specifieke taaldidactiek. Aan beide aspecten wordt aandacht besteed, onder meer via het lezen van literatuur op dit gebied en het analyseren van lessen en/of lesprotocollen. Studenten leren welke leerkrachtvaardigheden passend zijn binnen een bepaalde didactische benadering en binnen een bepaalde onderwijscontext.

Ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal: 6 EC, 168 uur. In dit vak maken studenten kennis met de inhoud van leermiddelen op het terrein van Nederlands als tweede taal. Het gaat daarbij vooral om de vaststelling van leerdoelen in termen van lesstof en de wijze waarop die in instructie, oefening en taken zijn vastgelegd. Het gaat in dit vak om leermiddelen in de ruime zin van het woord, en voor verschillende doelgroepen, van peuteropvang tot en met volwasseneneducatie. Studenten leren bestaande leermiddelen te analyseren. Daarnaast krijgen ze wekelijks een opdracht om zelf materiaal te ontwikkelen. Ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal wordt afgesloten met een geïntegreerde eindopdracht.

Studiebelasting

168 uur per vak, ong. 20 uur per week. Er zijn wekelijks twee bijeenkomsten die altijd van 15 tot 17 zijn gepland. Een vak duur 8 weken. 

Periode 

De vakken tweede-taalverwerving- en taalonderwijs en leerkrachtdidactiek worden opeenvolgend gegeven van begin september tot en met eind december. Het vak ontwikkeling leermiddellen wordt gegeven in februari-maart.

Locatie

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Spuistraat 134, 2012 VB
Amsterdam.

Informatie en aanmelding:

http://is.uva.nl/nascholing/leergangen/nt2-en-meertaligheid/leergang-nt2

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Folkert Kuiken, de coördinator van de opleiding. F.kuiken@uva.nl; of 020 525 3850


Deze vakken betreffen de vakinhoudelijke voorbereiding op het NT2-docentschap. De praktijkgerichte voorbereiding zal vorm krijgen in stage of werk.  De BVNT2 heeft een verkorte, aangepaste procedure ontwikkeld voor aspirant-docenten die een vakinhoudelijke opleiding als deze hebben afgerond en vervolgens een portfolio willen presenteren met een weerslag van hun praktijkkennis. Zij kunnen dan het Certificaat Competent NT2 van de BVNT2 behalen. Zie dat onderdeel van de website van de BVNT2


Gegevens over de opleiding docent Nederlands als tweede taal van Taalbureau Olijhoek & Valk

Duur van de opleiding: 42 weken, exclusief vakanties

Aantal bijeenkomstenstartbijeenkomst van 2 uur, 3 bijeenkomsten van 3 uur, 12 bijeenkomsten van 6 uur

Studiebelastingsurenongeveer 800 uur inclusief 300 uur stage

Aantal deelnemers per groep: maximaal 16

StartGedurende het jaar zijn er 1 of 2 startdata. Voor precieze informatie: www.olijhoek-valk.nl

Locatie: Stayokay Den Haag, vlakbij station HS

Toelatingseisen
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift op minimaal taalniveau C1 / 4F en je beschikt minimaal over een hbo-werk- en denkniveau. Een onderwijsbevoegdheid is niet verplicht, maar je hebt wel aantoonbare interesse in en affiniteit met de doelgroep en met lesgeven & begeleiden.
Belangrijk is dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om zowel de opleidingsdagen te volgen, als om stage te lopen, je voor te bereiden en opdrachten te maken (15-20 uur studiebelasting per week). Je toont daarbij voldoende inzet in opdrachten en houdt contact met de opleiders. Ook sta je open voor feedback van je opleiders, stagebegeleider en cursisten, en ben je in staat zelf te reflecteren op je eigen functioneren en daar lering uit te trekken. Tot slot: je bent fysiek en mentaal fit genoeg om je een jaar lang intensief in te zetten, naast een eventuele baan, een andere studie of een druk privéleven.
 
De opleiding
Elke opleidingsdag behandelt een onderwerp. In een opleidingsdag leer je over de inhoud van het onderwerp, ga je met opdrachten aan de slag, zijn er mogelijkheden tot nadenken, wissel je van gedachten met anderen, wissel je ervaringen uit, enz. Je legt de link met zowel je eigen lespraktijk als met de leefwereld van je cursisten.
 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn achtergronden van NT2-cursisten, het ERK en de taakgerichte benadering, de beginselen van de didactiek (een krachtige leeromgeving en instructies geven, een les opzetten), de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en de ondersteunende vaardigheden (woordenschat, uitspraak, grammatica). Tot slot besteden we aandacht aan feedback geven, alfabetiseren, interculturele competenties en differentiëren. Bij deze onderwerpen zijn de competenties van het Competentieprofiel Docent NT2 telkens het uitgangspunt. We refereren per opleidingsdag naar de (delen van) competenties die aan bod komen.
 
Transfer naar je eigen lessen is voor ons in elke opleidingsdag een belangrijk uitgangspunt. Daarom ruimen we ongeveer een uur in voor begeleide reflectie met andere deelnemers, op basis van vragen die wij aanleveren of met je eigen vragen. Ook krijg je na afloop een of meer opdrachten, die je met feedback weer terugkrijgt. Het betekent ook dat de situatie van je cursisten wordt meegenomen: we houden er rekening mee dat je bijvoorbeeld cursussen taal op het werk, ouderbetrokkenheid of inburgering verzorgt. En mocht je na afloop van een opleidingsdag nog met vragen zitten: uiteraard zijn we bereid je ook dan verder te helpen. Een aantal opdrachten kun je gebruiken voor het NT2-docentenportfolio. Je loopt 300 uur stage tijdens de opleiding. Voor een stageplek dien je zelf te zorgen, al kunnen we wel meedenken.
 
Beoordeling
Je hebt vooraf een intakegesprek, tussentijds een voortgangsgesprek o.b.v. een zelfgemaakte video-opname of lesobservatie en na afloop een afrondend gesprek (ook op basis van een video-opname of lesobservatie).
 
De trainers beoordelen alle opdrachten die je na afloop van een opleidingsdag maakt en geven zo nodig tips ter verbetering of advies om meer te lezen. Bij voldoende resultaat krijg je een certificaat met daarop de naam van de opleidingsdag, het doel en een verwijzing naar de bijbehorende competentie(s) uit het profiel Competent Docent NT2. Zijn de opdrachten niet voldoende gemaakt? Dan moet je ze, met onze tips, nog een keer maken of verbeteren. Heb je alle opleidingsdagen met goed gevolg afgerond? Dan krijg je een overkoepelend certificaat van de opleiding.
 
Certificaat Competent NT2-docent
De eindtermen van de opleiding zijn gebaseerd op het Competentieprofiel NT2-docent. Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond kun je, op voorwaarde dat je minimaal 500 uur zelfstandig hebt lesgegeven, opgaan voor de aangepaste EVC-procedure van de BVNT2. Taalbureau Olijhoek & Valk is geen hbo of universiteit, dus om dezelfde status van ‘Competent NT2-docent’ te bemachtigen als bij de andere opleidingen, is het noodzakelijk deze procedure te volgen.
 
Meer informatie
- Kijk voor meer informatie opwww.olijhoek-valk.nl. Mail voor vragen naar info@olijhoek-valk.nl.

 Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Gegevens over de Specialisatie tot docent NT2
 
Duur van de specialisatie: 1 jaar.
Aantal bijeenkomsten: 20 (dinsdagavond 18.00-22.00 uur), inclusief didactisch voortraject (voor deelnemers zonder / met weinig onderwijservaring) is het aantal bijeenkomsten 23. Tijdens de reguliere schoolvakanties (regio Noord) zijn er geen bijeenkomsten.
Studiebelastingsuren: 646: 92 contacturen ( inclusief didactisch voortraject), 200 stage-uren, 354 zelfstudie-uren.
Start van de specialisatie: 27 september (didactisch voortraject), 25 oktober (eigenlijke specialisatie).
Afsluiting van de specialisatie: de laatste bijeenkomst is op 18 april, in de maanden mei-augustus werken de deelnemers aan hun portfolio, vinden eindgesprekken plaats en in september 2017 worden de certificaten uitgereikt in een afsluitende bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20.
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen.
 
Toelatingseisen:

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de specialisatie indien zij:
 1. een taalopleiding / aan taal verwante opleiding (zoals logopedie) op hbo / wo-niveau hebben afgerond;
 2. een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebben;
 3. een stageplaats hebben onder begeleiding van een ervaren docent NT2 (vanaf 21 november 2016 lopen de deelnemers stage).
 
Bij twijfel over toelatingseis (1) kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Zij ontvangen bericht of ze wel / niet worden toegelaten of worden uitgenodigd voor een intakegesprek.
 
Geïnteresseerden die niet voldoen aan toelatingseis (2) (maar wel aan toelatingseis (1)) kunnen zich inschrijven maar zij dienen het didactiekonderdeel te volgen. Geïnteresseerden die wel een didactische aantekening / onderwijsbevoegdheid hebben maar geen of nauwelijks leservaring hebben, dienen ook het didactiekdeel te volgen. Dit didactiekonderdeel bestaat uit drie bijeenkomsten op dinsdagavond: 27 september, 4 en 11 oktober van 18.00 tot 22.00 uur.
 
Uiterlijk 22 augustus dienen geïnteresseerden / ingeschrevenen te voldoen aan eis (3). Als dan niet aan deze inschrijvingseis is voldaan, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. Een functie als vrijwilliger of klassenassistent geldt niet als stageplaats.
 
Inhoud en opzet van de specialisatie

De inhoud van het studieprogramma is gebaseerd op het Competentieprofiel docent Nederlands als tweede taal.
 
De specialisatie bestaat uit twee blokken. In het eerste blok maken de deelnemers kennis met het vakgebied NT2 en bereiden zij zich voor op de stage. Na het eerste blok begint de stage. Het tweede blok staat in het teken van de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren, vocabulaire , uitspraak, grammatica en de rol als docent. Hierbij is ook veel aandacht voor bestaand lesmateriaal, zelf lesmateriaal ontwikkelen, ICT-mogelijkheden en toetsing, evaluatie en self-assessment. De deelnemers leren hoe zij hun kennis en vaardigheden als docent NT2 kunnen optimaliseren door middel van individuele opdrachten, groepsopdrachten en intervisie. In dit tweede blok worden ook opnames van lessen besproken.
 
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Taalleren, NT2-vakgebied, NT2- taalonderwijs en (activerende) didactiek
 • De diverse NT2-leerders (van analfabete taalleerder tot hoogopgeleide taalleerder)
 • De NT2-docent (lessen voorbereiden, instructie geven, feedback geven, differentiëren, evalueren)
 • Vaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven
 • Rol van uitspraak, vocabulaire en grammatica
 • Toetsing en evaluatie
 • Inburgering
 • Culturele aspecten van NT2-onderwijs

Bij alle onderwerpen ligt het accent op de praktische toepassing, de vertaalslag naar de praktijk.
 
In de digitale leeromgeving vinden de deelnemers onder andere aanvullende informatie op de bijeenkomsten, nieuws en een forum voor vragen, opmerkingen, et cetera.
 
Portfolio

De deelnemers leggen tijdens de specialisatie een portfolio aan. Het portfolio bestaat uit diverse verwerkingsopdrachten (o.a. uit het Handboek Nederlands als tweede taal), stageverslagen, stagebeoordelingen, praktijkopdrachten, reflectieverslagen en het competentieprofiel NT2-docent). In een eindgesprek wordt het portfolio besproken en beoordeeld. Er vinden tussentijds voortgangsgesprekken plaats indien daar aanleiding toe is.
 
Certificaat

Deelnemers ontvangen een bekwaamheidscertificaat docent Nederlands als tweede taal als zij 75% van de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, aan de stage-eisen voldoen én een compleet en overtuigend portfolio hebben ingeleverd.
 
Contact

Margaret van der Kamp (coördinator specialisatie)
050 363 7469
 
Informatie en inschrijving


Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Informatie over de post-hbo opleiding Docent Nederlands als tweede taal aan de HvA, Amsterdam.
 
Duur van de opleiding: één jaar
Aantal bijeenkomsten: 20 bijeenkomsten van 4 uur
Studiebelastingsuren: 640 uur, inclusief 200 uur stage/werk als NT2-docent.
Aantal deelnemers: 30.
Bij bijeenkomsten die het karakter hebben van een hoorcollege is er sprake van één groep, bij bijeenkomsten die het karakter hebben van een werkcollege worden de 30 deelnemers verdeeld over twee groepen van 15.
Start: 31 oktober 2016 (afronding juni 2017) en februari 2017 (afronding december 2017)
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Informatie en aanmelding: via de HvA-site, klik hier
 
Eisen aan deelname m.b.t. vooropleiding en stage/werk als NT2-docent
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Belangstellenden die geen afgeronde hbo-opleiding hebben, kunnen op eigen kosten een capaciteitentest maken om hun werk- en denkniveau op hbo-niveau aan te tonen.
 • Een werk- of stageplek als NT2-docent van 5-8 uur per week bij een professionele onderwijsaanbieder van NT2-onderwijs, inburgeringstrajecten, een internationale schakelklas (isk), mbo-opleiding of taalaanbieder NT2-trajecten. Het totale aantal praktijkuren gedurende de opleiding moet minimaal 200 zijn.
 • Op de werk- of stageplek wordt begeleiding geboden door een ervaren en/of NT2-gecertificeerde docent.
 
 
Inhoud en opzet van de opleiding
Eindtermen gebaseerd op:
 1. Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemeen didactische vaardigheden;
 2. Competentieprofiel Docent NT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal, 2005) voor NT2-specifieke vaardigheden. Deel A (Vakinhoudelijke competenties) en deel B (Algemene NT2-docentcompetenties) uit dit profiel zijn uitgangspunt voor het eindniveau van elke deelnemer. Deel C van dit profiel (Specialistische NT2-docentcompetenties) biedt mogelijkheden voor differentiatie.
 3. Evaluatie: Beoordeling op basis van het examendossier. Dat bestaat uit diverse opdrachten die uw ontwikkeling als docent aantonen.
 4. Certificaat: Certificaat competent docent Nederlands als tweede taal.
 
 
Onderdelen van de opleiding
1. Ontwikkeling van competenties m.b.v. opdrachten
Gedurende de opleiding vult de deelnemer een digitaal portfolio (examendossier) met uitwerkingen van opdrachten en ander relevant materiaal. Die uitwerkingen en materialen vormen de bewijslast waarmee de deelnemer zijn vorderingen t.a.v. de competenties aantoont en tenslotte het eindniveau van de opleiding. Het portfolio bevat o.a. video-opnames van lessen voorzien van feedback van medestudenten en begeleiders/collega’s op de werk- of stageplek, lesplannen en het logboek. In het logboek maken deelnemers het leerrendement van de opleidingsbijeenkomsten, de intervisiebijeenkomsten en het werken in de praktijk inzichtelijk voor derden. Het portfolio is de basis voor het assessment aan het eind van de opleiding.
 
 
2. Plenaire bijeenkomsten: 20 bijeenkomsten van 4 uur
In de bijeenkomsten krijgen deelnemers op verschillende manieren input: docenten/gastsprekers geven inleidingen en organiseren daarbij interactie en discussie terwijl in kleine werk- of intervisiegroepen deelnemers aan opdrachten werken, ervaringen uitwisselen en kennis delen.
De thema’s die aan bod komen, zijn: de cursist, de didactiek van NT2, docentvaardigheden en de lerende docent. Deze thema’s worden niet geïsoleerd behandeld maar zijn geïntegreerd in het aanbod.
Het gehele handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (Bossers (2015), B., Kuiken, F., Vermeer, A. uitg.: Coutinho) zal behandeld worden.
 
3. Digitale leer- en werkomgeving
Alle documentatie die een deelnemer nodig heeft voor de opleiding is te vinden in een digitale leer-en werkomgeving. Deze omgeving is bestemd voor deelnemers én docenten. Docenten plaatsen er handleidingen, powerpoints, opdrachten en aanvullende informatie. Deelnemers plaatsen er hun opdrachten en vullen hun dossier. Ook zij kunnen aanvullende materialen plaatsen ter uitwisseling en op deze manier hun kennis delen.
 
4. Praktijkdeel
Tijdens de opleiding werkt de deelnemer als docent of stagiair minimaal 200 uren in het NT2-onderwijs. In de lespraktijk voert hij opdrachten uit die de opleiding verstrekt en verzamelt hij feedback. Een praktijkplek als klassenassistent volstaat hiervoor niet.
 
5. Beoordeling
Gedurende de opleiding heeft elke deelnemer een voortgangsgesprek met een docent. Aan het eind van de opleiding legt de deelnemer het assessment af op basis van het examendossier. Dit assessment heeft de vorm van een gesprek met twee assessoren en volgt de procedure behorend bij het door de Beroepsvereniging van NT2/docenten in het leven geroepen certificaat ‘competent NT2-docent’. 
 
Aanmelden en praktische informatie
Meer praktische en inhoudelijke informatie vind u op de site van de opleiding: klik hier
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een individueel intakegesprek.
 
Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie en de programmagids nog vragen? Stel deze dan via ons secretariaat: info-talen@hva.nl
 
september 2016
Tineke Bunnik (coördinator van de opleiding)
mob. +31 6211 55 678

Vlaanderen

Leraar NT2 is een vak apart. Om dat te leren kan je in Vlaanderen terecht bij een aantal gespecialiseerde lerarenopleidingen, met name:


Antwerpen

Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen van de Universiteit Antwerpen (Centrum Nascholing Onderwijs)
 
Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden
Aantal bijeenkomsten: 20 colleges van 3 uur (vakdidactiek) en 26 colleges van 2 uur (taalkunde; vrijstelling is mogelijk)
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op loopafstand van het Centraal Station
 
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Daarnaast dien je ook een basiskennis over taalgebruik en taalsystematiek te bezitten.
Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.

Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, reflectiemap, schriftelijk examen grammatica, verwerkingsopdrachten, stagemap
Certificaat/diploma: getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen
 
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen bestaat uit vier opleidingsonderdelen:
1. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten - 13 colleges van 3 uur)
Tijdens werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basiscomponenten van didactiek Nederlands aan Anderstaligen behandeld.
Inhoud: historiek van het tweedetaalonderwijs; didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak); woordenschat- en grammaticaonderwijs; omgaan met doelen en leerplannen; instructies geven; differentiëren en behoeftegericht werken; taakgericht taalonderwijs; toetsing.
2. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 studiepunten - 7 colleges van 3 uur)
Verbreding en verdieping via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
Inhoud: onder meer kennismaking met leermiddelen NT2 en het Huis van het Nederlands; interactieve werkvormen; hoekenwerk met zelf gekozen onderwerpen; alfabetisering.
3. Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 studiepunten - 600 minuten observatiestage en 800 minuten lesstage)
Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen.
4. Aanvullende vakstudie Nederlands (6 studiepunten - 26 colleges van 2 uur)
Taalkundig opleidingsonderdeel met hoor- en werkcolleges. Vrijstelling is mogelijk op basis van je diploma en/of werkervaring. Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld: Taal- en Letterkunde; Toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak.
Meer informatie over het postgraduaat vind je op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen: www.uantwerpen.be/cno (> Cursusaanbod > Postgraduaten).
 

Jordi Casteleyn

20 mei 2015

Gent

Eindtermen gebaseerd op: Competentieprofiel NT2-docent, Basiscompetenties Specifieke Lerarenopleiding
Evaluatie: verwerkingsopdrachten, portfoliobeoordeling, eindgesprek, stage
Certificaat/diploma: Certificaat Didactische Competentie Opleidingspraktijk/Stage NT2-leerkracht
 
Onderdelen van de opleiding:
 
De cursus bestaat uit een preservice deel en een stagedeel. In het preservice deel behandelen we voornamelijk de vakdidactiek NT2 (vier vaardigheden, woordenschat, grammatica), informatie over het NT2-vakgebied (aanbieders, materialen, ontwikkelingen) en innovaties in NT2 (ICT, coaching, motivatie). Het preservice deel bestaat uit theorie, opleidingspraktijk en preservice praktijk.
 
TH (theorie)
 
De theorie heeft een studiebelasting van 3 studiepunten. Dit betekent een werkelijke studiebelasting uitgedrukt in uur van 3 X 25 uur = 75 uur. Tijdens de contactlessen worden de volgende thema’s uitgediept, gebaseerd op: Competentieprofiel Docent NT2 onderdeel A, competenties A1-A5.
 
            De NT2-wereld (aanbieders, cursisten, materiaal)
            Taalleertheorie (volwassenen): impliciet en expliciet leren, taalleermethodes
            Receptieve vaardigheden: luisteren en lezen
            Productieve vaardigheden: spreken en schrijven
            Creatieve werkvormen
            Grammatica: wat, hoe en waarom (niet)?
            Woordenschatsdidactiek
            ICT en NT2: ICT-ondersteund leren en blended learning
            Feedback (spreken, schrijven en leerproces)
            Motivatie en coaching
            Differentiatie
 
 OP (opleidingspraktijk)
 
De opleidingspraktijk heeft een gewicht van 5,1 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 127,5 uur.
 
In dit deel worden de theoretische onderwerpen verder uitgediept in workshops en presentaties van de docenten of van specialisten in de verschillende deelgebieden. Daarnaast presenteren de studenten via groepswerk en zelfstandige werkvormen zelf een aantal geselecteerde onderwerpen. De inhoud van dit onderdeel is zowel van vakinhoudelijke als pedagogisch-didactische aard en is gebaseerd op de competenties genoemd in deel A en deel B van het Competentieprofiel NT2-docent. Omdat in de toelatingsvoorwaarden zowel een lerarendiploma (didactische en pedagogische vaardigheden) als een talendiploma (taalbeheersing en kennis taalkunde) is vereist, gaat de aandacht vooral uit naar NT2-specifieke competenties. Er wordt tevens een stevige basis gelegd voor een specialisatie zoals genoemd in het C-deel van het competentieprofiel. Bij de verwerkingsopdrachten (en in de stage) is het zelfs mogelijk dat een cursist zich toelegt op een van de C-competenties.
           
PP (preservice praktijk)
 
De preservicepraktijk heeft een gewicht van 1,9 studiepunten. Dit betekent een werkbelasting van 47,5 uur. In dit deel staan de interpersoonlijke, didactische en organisatorische competenties centraal (met veel aandacht voor het begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen, het creëren van een krachtige leeromgeving en begeleidings- en coachingsvaardigheden). Zo worden de studenten van de lerarenopleiding bij het begin van de cursus gekoppeld aan een cursist NT2 om de opgedane inzichten op het leerproces van deze NT2-cursist toe te passen
DCS (stage)
 
In het tweede semester van de opleiding kan je stage lopen. Studiebelasting: 175 uur. De stage bestaat uit 10u kijkstage en 20u doestage (bij verschillende NT2-aanbieders: CVO, CBE, OKAN, VDAB,...).
 
Daarnaast neemt de student deel aan activiteiten en bijeenkomsten met als doel het nader kennismaken met verschillende aspecten van het NT2-docentschap. Het kan gaan om het bijwonen van een vakgroepvergadering, het deelnemen aan een studiedag, het coachen, begeleiden, remediëren van NT2-cursisten, het organiseren van een extra-curriculaire activiteit, het bezoeken van een onderwijsinstelling (Huis van Het Nederlands, leerpunt, VDAB), het helpen opmaken van een toetsenbank etc... Studenten die de specialisatie NT2 combineren met de specifieke lerarenopleiding lopen 80 uur onderwijsassistentschap in een departement NT2.
 
De stagiair wordt begeleid door de mentoren van de stagescholen, een stagebegeleider van Het Perspectief en een stagecoördinator. Bovenop de individuele samenkomsten worden intervisiemomenten georganiseerd voor alle stagiairs.
 
Contact
 
De lessen vinden plaats elke woensdagavond van 18.10u tot 21.40u in de Nonnemeersstraat 15, 9000 Gent. De cursus (preservice deel) kost 180 euro.
 
Meer info vind je op onze website: http://www.hetperspectief.net/nt2-dcp.html
 
Voor meer vragen kan je terecht bij de lesgevers:
 
 

KU Leuven

Postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven (Faculteit Letteren)
 
Duur van de opleiding: het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden.
Aantal bijeenkomsten: 16 colleges vakdidactiek van 3 uur: 12 tijdens het eerste semester (september- december) en 4 tijdens het tweede semester. Daarnaast voert de student een stage in 2 contexten uit.
Studiebelastingsuren: (incl. praktijkuren): 20 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, stage, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen.
Aantal deelnemers (jaarlijks): 20 (numerus clausus)
Locatie: MSI-instituut in het centrum van Leuven, op loopafstand van het station van Leuven
 
Vooropleidingseisen:
De opleiding staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en (a) een lerarenopleiding met talencomponent heeft gevolgd, of (b) minstens één jaar leservaring heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen. Verder wordt als startcompetentie een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.

Inhoud en opzet van de opleiding:
De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (vgl. Internationale Schakelklas), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
Eindtermen gebaseerd op: het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties (in Vlaanderen) en het Competentieprofiel NT2-docent (BV NT2)
Evaluatie: permanente evaluatie, stagemap, mondeling examen vakdidactiek, verwerkingsopdrachten
Certificaat/diploma: Getuigschrift van het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen, erkend door de Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven
 
Onderdelen van de opleiding:
Het postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen van de KU Leuven bestaat uit twee opleidingsonderdelen:
1. Vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen (6 studiepunten – 16 bijeenkomsten van 3 uur)
Tijdens levendige, praktijkgerichte werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen, worden de basisprincipes  van didactiek Nederlands voor Anderstaligen behandeld. Je verwerft inzichten in hoe volwassenen en jongeren het Nederlands als tweede taal (NT2) verwerven. Je bouwt je deskundigheid op om krachtige leeromgevingen te ontwikkelen voor het NT2-onderwijs. Je verwerft cruciale inzichten in o.a. behoeftegericht werken, het inzetten van authentiek materiaal, taakgericht werken, differentiatie, het inbedden van aandacht voor grammatica en woordenschat in taalvaardigheidsonderwijs, het inzetten van ICT in het NT2-onderwijs. Je verwerft inzichten in principes van goede evaluatie en toetsing.
2. Stage Didactiek Nederlands voor Anderstaligen (14 studiepunten- 10 lesuren observatiestage en 20 lesuren lesstage)
Je krijgt volop de kans om je nieuwe inzichten in de praktijk om te zetten. Je ontwikkelt zelf klasactiviteiten voor de NT2-klas. Je hebt de kans om een observatiestage uit te voeren en bij ervaren NT2-lesgevers en onthaalleerkrachten te gaan kijken. Je hebt de kans om zelf les te geven in twee verschillende contexten. Je leert al doende, en door te reflecteren op wat je doet.
 
Meer informatie over het postgraduaat vind je:
- op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Faculteit Letteren – KU Leuven) via de volgende link: http://cteno.be/?idWp=252
 
22 mei 2015

Instellingen die nascholing aanbieden

 1. Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 2. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Centrum Archimedes
 3. Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Afd. VU-NT2
 4. Radboud in'to Languages, Nijmegen
 5. ITTA, Instituut voor taalonderwijs en taalonderzoek voor anderstaligen van de Universiteit van Amsterdam
 6. Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
 7. Karel de Grote Hogeschool, VOBE