Verslag voorlichtingsmiddag nieuwe inburgering en eisen naturalisatie

Op 14 november heeft de werkgroep inburgering van de BVNt2 een studiemiddag georganiseerd over inburgering en naturalisatie.
We hebben op deze middag belangrijke betrokkenen bij de wetgeving, uitvoering en onderwijs bij elkaar gebracht met het doel informatie uit te wisselen en veel vragen te stellen. Dat is goed gelukt!.
Tijdens de studiemiddag zijn veel punten naar voren gekomen waarover verdere discussie nodig is.  De werkgroep inburgering heeft daarom het initiatief genomen om een structureel overleg met DUO, het Ministerie van SZW en Bureau ICE te starten.
Heeft u vragen, signaleert u knelpunten? Neem dan contact op met de werkgroep inburgering via de Linkedin-groep of via de website van de beroepsvereniging.
 
De voorzitter van de werkgroep, Monique Schoorl, begon de middag met een  welkomstwoord en het op tafel leggen van een aantal concrete voorbeelden van knelpunten waar inburgeraars, docenten en taalaanbieders onder de huidige regelgeving tegenaan lopen. Zoals lange wachttijden bij het inplannen van examens, het grote knelpunt van het leesexamen en de lening van 5000 die voor analfabeten (bijvoorbeeld ouders van kinderen die onder het kinderpardon vallen) veel te weinig is. Daarna volgden de presentaties van de vier gastprekers: Franke Teunisse (Bureau ICE), Conny van Schaaijk (Ministerie van SZW) Carola Poortman (Ministerie van Justitie Naturalisatie) en Mohammed El Hamdaoui van DUO. Tenslotte hebben mensen uit het publiek vragen gesteld aan de 4 gastsprekers.
Hieronder hebben wij de presentaties kort samengevat en de meeste vragen en antwoorden genoteerd. De presentaties zijn te downloaden door op de kopjes van de presentaties of de namen van de presentatoren met hun organisaties (onder ieder verslagje) te klikken.
 

Franke Teunisse van Bureau ICE hield de eerste inleiding, zij is vooral ingegaan op de nieuwe onderdelen van het inburgeringsexamen, zoals het nieuwe spreekexamen en  de aanpassing van de eindtermen KNS en de aan te passen vragen en het leesexamen.
Informatie over de nieuwe examens kunt u vinden op de site van DUO.
a. De nieuwe KNS vragen, aangepast aan de nieuwe eindtermen, worden vanaf zomer 2015 ingezet bij de examens. Tot dan blijven de vragen zoals ze waren.
b. Van het leesexamen blijven de slagingspercentages achter op wat verwacht werd. Bureau ICE onderzoekt nu waardoor dit komt.
Heeft het te maken met:
·                tijdsdruk,
·                kenmerken van de populatie en/of
·                de inhoud van het examen.
` De nieuwe eindterm: weet o.a. welke eisen de werkgever stelt.
De uitslag van dit onderzoek én de slagingspercentages tot nu toe worden half 2015 aan de 2e kamer aangeboden. Dat is ook pas het moment waarop de cijfers voor het werkveld inzichtelijk zijn.
 
Conny van Schaaijk van het Ministerie van SZW heeft een presentatie gehouden over de politieke achtergronden van de aanscherping van de inburgeringseisen, de uitvoeringsconsequenties hiervan en enkele nieuwe ontwikkelingen.
De inburgeringstermijn is met ingang van de nieuwe wet vastgesteld op 3 jaar met een mogelijke verlenging van 2 jaar voor analfabeten.
DUO is belast met de handhaving van de inburgeringswet en is ook de instantie die eventueel boetes kan uitdelen bij het verwijtbaar niet voldoen aan de inburgeringsplicht. De boete die kan worden gegeven loopt op tot maximaal euro 1250,- per persoon.
 
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
De aangescherpte eisen zijn uitgemond in een nieuw examenonderdeel Oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit onderdeel geldt voor alle inburgeringsplichtigen die na 1 januari 2015 de beschikking van hun inburgeringsplicht krijgen.
Ongeacht het niveau waarop iemand werkt aan zijn inburgering (A2, B1 of B2), zij zullen het nieuwe KNS deel (bestaande uit oriëntatie op de arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij) moeten doen. Deze verplichting geldt niet voor mensen die pensioengerechtigd zijn.
 
Taaleis WWB
In de participatiewet is een onderdeel opgenomen dat gemeentes de vrijheid geeft om mensen die een beroep willen doen op de WWB (bijstand) te verplichten, op straffe van een korting op hun uitkering, om iets aan hun taalniveau te doen.
Als eis geldt dat iedereen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken op niveau 1F moet beheersen.
 
Participatieverklaring
Op initiatief van Minister Asscher zijn een aantal gemeentes bezig met een pilot waarbij gewerkt wordt met een participatieverklaring.
Dit is een verklaring waarbij een migrant een verklaring ondertekent waarbij hij verklaart de fundamentele rechten en plichten in de Nederlandse samenleving te onderschrijven. Het gaat hierbij vooral om waardes zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, participatie en het beheersen van de Nederlandse taal.
Door het ondertekenen van de verklaring geeft de migrant aan mee te willen doen in Nederland. De pilots zijn nog niet afgerond. Het is ook nog niet duidelijk of de participatieverklaring breed ingevoerd gaat worden.

Carola Poortman is ingegaan op de verschillende voorwaarden die gelden als mensen willen naturaliseren. Doordat er veel veranderingen zijn geweest en ook nog veel veranderingen komen in de inburgeringswet zijn de eisen waaraan iemand moet voldoen om in te kunnen naturaliseren onoverzichtelijk, tenminste voor de niet-specialisten.
Voor nadere informatie wordt u nadrukkelijk verwezen naar de tekst van de presentatie van mevrouw Poortman.  
Carola Poortman van Ministerie van Veiligheid en Justitie (Naturalisatie)
 
Mohammed El Hamdaoui van DUO heeft informatie gegeven over de werkwijze van DUO.
De inburgeringsplicht onder de nieuwe wet (1-1-2013) gaat in zodra DUO een beschikking heeft verstuurd. Vanaf dat moment loopt de termijn van 3 jaar. Een verlenging is mogelijk als de uitloop niet verwijtbaar is, die kan echter een half jaar voor het verlopen van de termijn worden aangevraagd.
DUO stuurt iedere inburgeraar die niet bij hen in beeld in, omdat ze geen lening hebben en geen examens hebben gedaan, ieder half jaar een herinnering dat de termijn voor hun inburgeringsverplichting loopt.
Iedere inburgeraar krijgt één keer per jaar een overzicht van DUO van de actuele stand van zaken rondom leningen, examens en termijn.
Nu is het nog zo dat asielgerechtigden en hun nareizende familieleden 10.000 euro p.p. mogen lenen voor hun inburgeringstraject.  Gezinsherenigers of mensen die niet inburgeringsplichtig zijn maar wel hun inburgering willen halen met het oog op naturalisatie, kunnen 5000 euro p.p. lenen.  Onder deze laatste groep vallen ook de ouders van kinderen die onder het kinderpardon vallen.
Er ligt een voorstel om het leenbedrag voor iedereen op 10.000 euro te zetten. Dit voorstel is nog niet geaccepteerd. Het nieuwe inburgeringsexamen kost 350 euro
 
De kwijtschelding geldt voor de asielgerechtigden en hun nareizende familieleden als het examen, binnen de inburgeringstermijn,  is gehaald. Voor andere groepen geldt geen kwijtschelding.
 
Inburgeringsplichtigen kunnen een ontheffing of een vrijstelling van hun inburgeringsplicht aanvragen. DUO beoordeelt deze.
Vrijstelling kan worden gegeven als:
·                iemand een diploma kan tonen dat hij/zij goed Nederlands spreekt (ter beoordeling van DUO);
·                iemand voor zijn 18e een opleiding begint die vrijstelling geeft (dit biedt een tijdelijke vrijstelling).
Ontheffing kan worden gegeven als:
·                iemand aantoonbaar voldoende inspanning heeft verricht (600 uur les bij een Blik Op Werk instituut en vier keer examen gedaan);
·                op medische gronden niet geacht kan worden het examen te halen;
·                aantoonbaar voldoende ingeburgerd is.
 
Bij de deelnemers van de studiemiddag leven veel vragen over allerlei uitvoeringszaken waar zij mee te maken krijgen. De antwoorden zijn gegeven door de inleiders. Sommige antwoorden geven de werkgroep aanleiding om hierover nader in gesprek te gaan.
 
De hoofdpunten zijn hieronder per onderwerp aangegeven.
 
Lening, terugbetalen en kwijtschelden
 • Wat gebeurt met de schulden die iemand heeft opgebouwd bij DUO als de inburgeraar het examen niet kan halen en ontheffing krijgt?
Antwoord: Bij iemand die de vluchtelingenstatus heeft wordt het bedrag dan kwijtgescholden.
Bij iemand die die status niet heeft, blijft de schuld bestaan en moet die binnen 10 jaar worden terugbetaald.
 
 • Wat kunnen mensen precies lenen bij DUO?
Antwoord: Momenteel kunnen mensen met een vluchtelingenstatus 10.000 lenen en andere inburgeraars 5000. Er ligt een voorstel om het leenbedrag voor iedereen gelijk te trekken naar 10.000. De 2e kamer moet hierover nog geïnformeerd worden, er is nog geen besluit over genomen.
 
 • Ouders van kinderen die onder het kinderpardon vallen kunnen maar 5000 lenen? Gaat
dit veranderen?
Antwoord: Het ministerie van SZW denkt hier nog over na. E.e.a. is nog niet in de regelgeving opgenomen.
 
 • Hoeveel mensen hebben een lening?
Antwoord: Een exact aantal is nu niet te geven maar het aantal overstijgt de verwachtingen ruim.
 
 • Hoe zit het met de boetes?
Antwoord: DUO kan maximaal een bedrag van 1250 als boete opleggen bij verwijtbaar niet aan de inburgeringsplicht voldoen. Het bedrag mag/ kan ook lager zijn.
 
 • Hoe gaat DUO om met fraude tijdens examen?
Antwoord: Een examen waarbij fraude wordt geconstateerd wordt natuurlijk ongeldig verklaard. Telefoons e.d. mogen niet bij het examen worden meegenomen. Er is onlangs iemand betrapt die foto’s wilde maken. De cursist mag het examen dan nog wel weer aanvragen en doen.
 
 
Blik op Werk/ Instanties zonder BOW- keurmerk
 • Er zijn ROC (zoals het Mondriaan in Den Haag) en taalaanbieders die geen BOW
keurmerk meer hebben, gestopt zijn of failliet zijn. Hoe kan een inburgeraar in zo’n
situatie de verklaring krijgen die hij nodig heeft om ontheffing aan te vragen.
Antwoord: Als een instituut geen BOW-keurmerk heeft kan je geen geld lenen voor een cursus, bij failliete of gestopte instituten is het te hopen dat de gemeente nog inzicht heeft.
 
WWB Taaleis.
 • Wie gaat beoordelen in de gemeentes of iemand aan de 1F taaleis voldoet?
Antwoord: Dat valt allemaal onder de beleidsvrijheid van de gemeentes. Het is aan hen om te bepalen of ze eigen mensen gaan opleiden, zelf toetsen ontwikkelen en bestaande gaan gebruiken. Per gemeente zal dit verschillend zijn.
 • Wie gaat de lessen betalen?
Antwoord: Ook dit valt onder de beleidsvrijheid van de gemeente. Een gemeente kan ervoor kiezen het participatiebudget hiervoor te gebruiken, of een beroep te doen op de educatiemiddelen of ervoor te kiezen geen geld ter beschikking te stellen.
 
 • Zou deze taaleis ook kunnen gaan gelden voor mensen die al een inburgeringsexamen
hebben gedaan?
Antwoord: Ook zij moeten aan de taaleis van 1F voldoen.
 
Spreekexamen
 • Als iemand is gezakt voor zijn TGN in oktober 2014. Kan hij of zij dan nog herexamen
doen?
Antwoord: De betrokkene moet het nieuwe spreekexamen doen. Na 1-1-2014 wordt er geen TGN meer afgenomen.
 
 • Kan iemand vrijstelling voor het spreekexamen A2 in Nederland krijgen, als die persoon in het buitenland het spreekexamen A1 heeft gedaan? Naar analogie van de gang van zaken rond de TGN.
Antwoord: Dat kan niet, het examen in het buitenland toets A1 niveau en geen hoger niveau.
 
 • Een cursist is in oktober 2014 gezakt voor het TGN, bij het plannen van het nieuw
examen kan ze pas in maart 2015 terecht. Ze heeft geen lesmogelijkheden meer. Hoe
moet zo iemand zich voorbereiden op het nieuwe examen?
Antwoord: Er zijn meerdere partijen betrokken bij de uitvoerig van de examens. Die communiceren allemaal afzonderlijk. Misschien is het goed om een communicatie naar buiten meer te stroomlijnen. DUO heeft, in overleg met het Ministerie van SZW,  besloten extra plaatsen beschikbaar te stellen en de openingstijden te verruimen, dat is in overleg met het Ministerie besloten.
Leesexamen 
 • Hoe laag liggen de slagingspercentages van het leesexamen?
Antwoord: Daar kan nog geen openbare informatie over worden gegeven. In juni/juli 2015 wordt de 2e kamer geïnformeerd en daarna kan de informatie openbaar worden gemaakt.
 
 • Bij het leesexamen lijken hoger opgeleiden in het voordeel omdat zij getraind zijn in het
toepassen van goede lees strategieën. Kan er een onderscheid worden gemaakt in een
leesexamen voor hoger- en een leesexamen voor lager opgeleiden?
Antwoord: Eigenlijk is het STEX-examen bedoeld voor de hoger opgeleiden.
 
 
 • Ex-analfabete cursisten kunnen best een examen lezen maar ze halen nooit het tempo
dat vereist is. Kan daar iets aangedaan worden?
Antwoord: De rol van de tijdsdruk bij het slagen of zakken, wordt meegenomen in het onderzoek naar het leesexamen
 
 
Analfabeten en ontheffing
 • Als een inburgeringsplichtige analfabeet een ontheffing van de inburgeringsplicht heeft,
moet die dan toch de arbeidsmarktmodule maken na 2015 als iemand wil naturaliseren?
Antwoord: Als de ontheffing is afgegeven door de gemeente wordt die niet door de IND erkend. Als hij is afgegeven door DUO wordt hij wel erkend en kan de persoon naturaliseren
 
 • Een groot knelpunt is het feit dat alfacursisten hun alfa-uren en inburgeringsuren niet
bij elkaar mogen optellen als ontheffing wordt aangevraagd. DUO zegt dat dat niet kan.
Dit punt wordt meerdere keren naar voren gebracht.
Antwoord: In de huidige regeling staat expliciet dat dit niet kan. In de studiemiddag is toegezegd dat dit punt wordt meegenomen in het overleg met het Ministerie.
 
 • Voor 2013 bepaalde de gemeente wie eerst moest alfabetiseren alvorens verder te gaan met het inburgeringsprogramma Wie doet dat vanaf 2013?
Antwoord: Dat moeten de taalaanbieders zelf doen.
 
 • De inburgeraars hebben zelf geen invloed op het traject waar ze in komen en hoelang ze
daar in blijven. Dat ligt bij de taalaanbieder. Maar voor de analfabete cursist is het heel
erg van belang dat hij voldoende inburgeringsuren maakt als hij voor ontheffing in
aanmerking wil kunnen komen. Zolang de alfa-uren en inburgeringsuren niet opgeteld
mogen worden kunnen er moeilijke situaties voor de cursist ontstaan waar hij/zij
helemaal geen invloed op heeft.  Is dit geen lacune in de regelgeving?
Antwoord: Dit punt moet worden meegenomen.
Naturalisatie
 • Iemand is inburgeringsplichtig en wil zijn/haar examens doen maar er is geen plek om
examen te doen en daardoor moet die persoon na 1-1-2015 examen doen. Betrokkene
zakt een paar keer en wacht ook nog enkele jaren voordat hij/zij besluit te willen
naturaliseren. Moet zo iemand dan nog de oriëntatie op de arbeidsmarkt doen?
Antwoord: Zolang de aanmelding én betaling van het examen vóór 1-1-2015 is, is betrokkene vrijgesteld van het doen van de arbeidsmarktmodule.
 
 • Kan men nog vanuit het buitenland naturaliseren en welke toets moet iemand dan doen?
Antwoord: Het kan nog steeds en diegene zou dan de naturalisatietoets moeten doen op één van de posten van een ambassade. Er ligt een voorstel om naturalisatie vanuit het buitenland onmogelijk te maken.
Examens inzien
 • Kan een inburgeraar zijn/haar examens inzien om te kunnen zien wat er fout is gegaan?
Antwoord: Nee dat kan niet. De examens zijn geheim.
 
Ontheffing, vrijstelling en verlenging
 • Krijgt iemand automatisch vrijstelling als hij/zij dyslexie heeft?
Antwoord: Nee zo iemand moet ontheffing aanvragen. Een arts kan ontheffing adviseren maar kan ook aangegeven dat de betrokkene met aanpassingen (extra groot lettertype) toch examen kan doen.
 
 • Is een zwangerschap acceptabel als reden van niet verwijtbare overschrijding van de
inburgeringstermijn?
Antwoord: Dit is niet automatisch het geval. DUO is in gesprek met het Ministerie van SZW en dit is zeker één van de bespreekpunten.
 
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Waarom moet iemand die al een baan heeft toch de arbeidsmarktmodule doen?
Antwoord: Hier is veel over gediscussieerd. Besloten is om deze module voor iedereen verplicht te stellen (die nog niet met pensioen is) omdat men zijn baan kan verliezen of misschien ooit ander werk wil gaan doen en daarom is het voor iedereen van belang.
 
 • Als je voor 1-1-2015 inburgeringsplichtig bent geworden moet je dan wel of niet de
arbeidsmarktmodule doen?
Antwoord: Voor de inburgeringsplicht hoeft iemand die vóór 1-1-2015 al inburgeringsplichtig was niet de arbeidsmarktmodule te doen.
 
 • Moet ook een 63-jarige die na 1-1-2015 inburgeringsplichtig
Wordt de arbeidsmarktmodule doen?
Antwoord: Ja.
 
 • Is er al lesmateriaal beschikbaar voor de arbeidsmarktmodule?
Antwoord: Kleurrijker, Boom en NCB zijn bezig lesmateriaal te ontwikkelen. Er zijn pilots gehouden en de tips en informatie die daaruit naar voren is gekomen worden aan de uitgevers meegegeven.
 
Diversen:
 • Kan de site van DUO ook in het Arabisch worden vertaald?
Antwoord: Dat is onderzocht maar dat is te duur. Er komt een volledig nieuwe site en daar gaat waarschijnlijk ook gewerkt worden met printbare Pdf’s in talen die nu nog niet beschikbaar zijn.
 
 • De eisen rondom inburgering veranderen snel en worden almaar hoger. Dit leidt tot veel
frustratie en woede bij inburgeraars. Is daar oog voor?
Antwoord: Er is op dit moment geen politiek draagvlak om eisen te versoepelen eerder het omgekeerde.
 
 • Iemand heeft zijn EPE examen gehaald maar is nog niet klaar met alle examens. Blijft het
EPE examen staan na 1-1-2015?
Antwoord: Er is een overgangsfase geweest van 2 jaar (2013 en 2014) iedere inburgeraar is geïnformeerd dat na 1-1-2015 het EPE en PF examen niet meer gelden.

Voor leden

Onder de knop voor leden vindt u (na inloggen) de volgende subknoppen:                                                       

Berichten; archief

Uit de Vereniging

Bestuur

Hieronder kunt u inloggen - of  u kunt lid worden als u dat nog niet bent.

Inloggen als BVNT2-lid